Zmiany w prawie: Ustawa o transporcie drogowym

„SK Lawyers” Rafał W. Sikorski i Daria Krzyżanowska Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

Koniec listopada przyniesie kolejne zmiany w Ustawie o transporcie drogowym, których wprowadzenie wynikło z konieczności wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez akty prawa Unii Europejskiej.

W dniu 30 listopada 2017 r. wchodzi w życie zmiana Ustawy uzupełniająca powyższy akt prawny o rozdział dotyczący Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Rejestr zawierać będzie ewidencję przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz ewidencję poważnych naruszeń. Ponadto, w Rejestrze widnieć będą również osoby, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji. Powyższe informacje będą przekazywane przez upoważnione organy, niezwłocznie po uprawomocnieniu się mandatu karnego bądź orzeczenia o nałożeniu kary, oraz gdy decyzja o nałożeniu kary za naruszenie przepisów stała się wykonalna. Rejestr zostanie połączony z rejestrami innych państw członkowskich.

Rejestr bezpłatnie udostępni aktualne informacje o podmiotach, które posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Natomiast dane dotyczące poważnych naruszeń oraz osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, będą udostępnione na wniosek upoważnionego organu bądź osoby, której dane dotyczą.

Według GITD Rejestr tworzony jest w celu uzyskania kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. Zdaniem GITD powinno to zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział m.in. w procesach wydawania i zawierzania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, a także wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych. Rejestr ma również istotne znaczenie dla użytkowników korzystających z usług przedsiębiorców transportu drogowego, którzy powinni uzyskać dostęp do Rejestru w celu weryfikacji, co zdaniem GITD będzie miało wpływ na wzmocnienie uczciwej konkurencji.