Jak uzyskać opinię zabezpieczającą?

Do tej pory podatnik, rozważając przeprowadzenie określonej transakcji gospodarczej, mógł wystąpić o interpretację indywidualną. Nowe regulacje zakładają możliwość niewydania interpretacji w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.  Czy można się przed tym zabezpieczyć?

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania weszła w życie 15 lipca 2016 r. 15 września, Minister Finansów powołał natomiast na czteroletnią kadencję Radę ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, do której będzie mógł zwrócić się o opinię co do tego, czy w danej sprawie zasadnie zastosowano klauzulę. Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania ma być narzędziem umożliwiającym skuteczniejszą walkę z nielegalną optymalizacją podatkową, uniemożliwiając dokonywanie czynności sprzecznych z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, dokonanych wyłącznie w celu osiągnięcia oszczędności podatkowych. Klauzuli nie stosuje się jednak do podmiotu, który uzyskał opinię zabezpieczającą, a także do podmiotu, którego wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej nie został załatwiony w terminie.

Ustawodawca przewidział wydanie opinii do indywidualnej sprawy – nie będzie zatem analogicznych do interpretacji ogólnych opinii wydanych z urzędu. O jej wydanie zainteresowany podmiot występuje do Ministra Finansów.

Wniosek powinien zawierać:

1.      dane identyfikujące wnioskodawcę i podmioty dokonujące czynności;

2.      wyczerpujący opis planowanej, rozpoczętej lub dokonanej czynności wraz ze wskazaniem powiązań między stronami;

3.      cele, których realizacji czynność ma służyć;

4.      ekonomiczne lub gospodarcze uzasadnienie czynności;

5.      skutki podatkowe, w tym korzyści podatkowe, będące rezultatem czynności objętych wnioskiem;

6.      własne stanowisko w sprawie.

W razie wątpliwości co do wniosku i przedłożonych dokumentów Minister może zwrócić się o ich wyjaśnienie lub dostarczenie materiałów uzupełniających, a także zorganizować spotkanie uzgodnieniowe w celu wyjaśnienia wątpliwości. To odróżnia opinię od interpretacji podatkowych, ponieważ przy ich wydaniu nic, co wychodzi poza treść wniosku, nie podlega ocenie. Wniosek podlega opłacie w wysokości 20 tys. zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, na rachunek Ministerstwa.

Minister Finansów wydaje opinię zabezpieczającą, gdy zgodzi się z wnioskodawcą, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Wydając opinię, organ nie ogranicza się do przepisów prawa, ale uwzględnia również kompleksową sytuację gospodarczą i korzyści z planowanych działań. Po wydaniu przesyła się ją do wnioskodawcy i upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej. Opinie mają być wydawane bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie 6 miesięcy od otrzymania wniosku przez Ministra. Niewydanie opinii w tym terminie ma skutek tożsamy z wyrażeniem zgody na przedstawione stanowisko wnioskodawcy.