Zmiany w prawie: ustawa o własności lokali

Uchwałą, podjętą dnia 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt: III CZP 11/17, Sąd Najwyższy przyjął, że upływ terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokali znajdującego się w budynku położonym na gruncie. Orzeczenie zapadło na skutek pytania prawnego skierowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozstrzygnięte zagadnienie dotyczyło przepisów ustawy o własności lokali oraz kodeksu cywilnego (art. 235 § 2 k.c. w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – Dz.U. z 2015 r. poz. 1892) w zakresie związania prawa odrębnej własności lokalu z prawem użytkowania wieczystego, jako prawem terminowym. Dotychczas orzecznictwo było podzielone co do dalszych losów nieruchomości lokalowej w sytuacji upływu czasu, na jaki zostało ustanowione użytkowanie wieczyste, co w istotny wpływało na sytuację prawną właścicieli takich lokali oraz pewność obrotu prawnego. Sąd Najwyższy uzasadniając stanowisko zajęte w w/w uchwale wskazał, że podstawę przyjętego rozwiązania było wyważenie obu praw – prawa odrębnej własności oraz prawa użytkowania wieczystego i ustalenie w konsekwencji, że prawo użytkowania wieczystego, nie może mieć znaczenia dominującego w stosunku do prawa odrębnej własności lokalu.

Orzeczenie to należy ocenić jako sprawiedliwe społecznie, zwłaszcza wobec pojawiających się z drugiej strony koncepcji możliwości wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu w przypadku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego i następczego przekazania go na własność podmiotu oddającego grunt w użytkowanie wieczyste.