Zmiany w prawie – ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

15 lutego 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, dotycząca zmiany art. 408 k.p.c.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji wydłużony został okres na wznowienie postępowania cywilnego po uprawomocnieniu się wyroku z pięciu do dziesięciu lat. Uchwalenie ustawy związane jest z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 roku (sygn. akt. SK 21/14), w którym Trybunał orzekł, że art. 408 k.p.c. – w zakresie, w jakim po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku nie pozwala żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności wynikającej z naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, o którym orzekł ostatecznie Europejski Trybunał Praw Człowieka jest niezgodny z art. 77 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Warto podkreślić, że ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie terminu dziesięcioletniego nie tylko w przypadku gdy podstawę wznowienia stanowi nieważność będąca wynikiem naruszenia Konwencji, stwierdzonego przez ETPC, lecz w odniesieniu do wszystkich przypadków, w których wcześniej obowiązywał termin pięcioletni. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, wprowadzane rozwiązanie z jednej strony zagwarantuje (także adresatom wyroków ETPC) prawo do wznowienia postępowania cywilnego w rozsądnym i realnym terminie, a z drugiej zaś zabezpieczy stabilność stosunków cywilnoprawnych, ukształtowanych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów cywilnych. W art. 2 ustawy nowelizującej wskazano, że w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, a w których nie upłynął jeszcze pięcioletni okres od uprawomocnienia się wyroku, stosowany jest już nowy, dziesięcioletni termin w którym żądać można wznowienia postępowania.