Co nowego w związkach zawodowych?

1 stycznia 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy ustawy o związkach zawodowych. Zmiana przepisów jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 1/13), w którym wskazano, że ograniczenie wolności tworzenia i wstępowania do związków zawodowych do samych tylko pracowników tj. z pominięciem innych osób wykonujących pracę zarobkową, jest niezgodne Konstytucją.

Nowelizacja przewiduje istotne zmiany, m.in.:
• umożliwia tworzenie i wstępowanie do związków zawodowych osobom zatrudnionym na innych podstawach niż umowa o pracę (nie tylko na podstawie umów zlecenia, o dzieło, ale również samozatrudnionym);
• przyznaje szereg uprawnień powyższym kategoriom osób tj. m.in. ochrony przed rozwiązaniem umowy na zasadach podobnych do ochrony związkowców będących pracownikami;
• określa szereg innych, istotnych zmian w zakresie uprawnień i obowiązków związku zawodowego np. wprowadza procedurę kontroli uzwiązkowienia (możliwości zweryfikowania przez pracodawcę podanej przez związek liczby jego członków) i precyzuje sankcje dla organizacji związkowej za nieprzedłożenie pracodawcy informacji o liczebności związku.

Więcej informacji na temat nowelizacji znajdą Państwo na Blogu o Prawie Pracy prowadzonym przez ekspertów KSP Legal & Tax Advice pod adresem:
https://ksplegal.pl/blog-o-pracy/