Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – czyli kolejny obowiązek dla spółek

Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu powstaje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr będzie miał na celu ułatwienie weryfikacji osób sprawujących faktyczną kontrolę nad daną jednostką. Utworzenie CRBR oznacza nowy obowiązek spółek – zgłaszania beneficjentów rzeczywistych. Uchylanie się od nowego obowiązku może skutkować nałożeniem na podmiot kary pieniężnej.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

W uproszczeniu, za beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy może zostać uznana osoba, która sprawuje kontrolę nad podmiotem i ma decydujący wpływ na jego działania. Definicja beneficjenta rzeczywistego jest jednak rozbudowana. W praktyce, poprawne wskazanie beneficjenta rzeczywistego może być trudne w przypadku podmiotów będących częścią międzynarodowych grup kapitałowych o rozbudowanej strukturze własnościowej.

Kto ma obowiązek zgłaszania beneficjentów do CRBR?

Obowiązkiem zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do rejestru zostały objęte:
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych,
– spółki jawne,
– spółki komandytowe,
– spółki komandytowo-akcyjne.

Co grozi za niezłożenie zgłoszenia, lub wskazanie nieprawdziwych informacji?

Podmiot, który pomimo obowiązku nie zgłosi beneficjenta rzeczywistego do CRBR może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości do jednego miliona złotych. Osoba dokonująca zgłoszenia informacji i ich aktualizacji ponosi ponadto odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CRBR nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych. Osoby reprezentujące daną spółkę mogą ponadto podlegać odpowiedzialności karnej w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia o prawdziwości danych wpisywanych do rejestru (takie oświadczenie będzie należało złożyć składając informację).

Kiedy mija termin na dokonanie zgłoszenia?

Spółki, które zostaną zarejestrowane 13 października 2019 r. lub później, będą zobowiązane zgłosić beneficjenta rzeczywistego w ciągu 7 dni od dnia wpisu. Natomiast podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. mają na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego czas aż do 13 kwietnia 2020 r.
Czasu jest więc sporo, niemniej jak wskazaliśmy powyżej – ustalenie beneficjenta rzeczywistego dla wielu podmiotów może okazać się utrudnione. Stąd rekomendujemy podjęcie pierwszych kroków w tym zakresie już dziś.