Czy będzie ograniczenie handlu w niedzielę?

Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele wpłynął do Sejmu 22 września 2016 r. Został złożony przez Porozumienie „Przymierze na rzecz wolnej niedzieli”, którego stronami są organizacje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.

Celem ustawy jest wprowadzenie zakazu:

– handlu w placówkach handlowych;

– wykonywania innych czynności sprzedażowych w placówkach handlowych oraz podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu;

w niedziele oraz , po godzinie 14:00 w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę.

Zakaz ma dotyczyć nie tylko placówek handlowych ale również centrów logistycznych, centrów magazynowych, terminali kontenerowych oraz centrów dystrybucyjnych, jeżeli w danym obiekcie są świadczone usługi na rzecz handlu.

Zakazem mają być objęte handel oraz inne czynności sprzedażowe, czyli między innymi sortowanie, klasyfikowanie, składanie, butelkowanie, pakowanie, dzielenie na mniejsze partie i przepakowywanie w celu dystrybucji w mniejszych partiach, magazynowanie.

Naruszenie zakazu ma stanowić przestępstwo zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Projekt ustawy przewiduje szereg wyjątków od zakazu, które dotyczą między innymi małych sklepów, gdzie sprzedaż jest prowadzona przez samego właściciela, kiosków z prasą, aptek. W projekcie dopuszczone jest również odstępstwo od zakazu, jeżeli wyrazi na to zgodę zatrudniony, jednak nie więcej niż w 24 niedziele w roku kalendarzowym.

W dniu 6 października 2016 r. miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu. Projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.