Dyrektor szkoły dokona klasyfikacji i promocji uczniów, w sytuacji gdy rada pedagogiczna nie podjęła uchwały w tej sprawie

Kancelaria Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz

Projektowane zmiany z dnia 24-04-2019r. w ustawie o systemie oświaty i ustawie prawo oświatowe, komentuje radca prawny Daria Wojciechowska z Kancelarii Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz sp. p. z siedzibą w Zielonej Górze

„W dniu 24.04.2019r. na podstawie projektu rządowego rozpoczęto proces legislacyjny w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty oraz ustawie z dnia 14.12.2016r. – Prawo oświatowe. Projekt zakłada, że w przypadku, gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczna nie wykonują zadań i kompetencji dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub przeprowadzania egzaminów, zadania te będzie zobowiązany wykonywać zastępczo dyrektor szkoły, lub upoważniony przez niego nauczyciel, lub ostatecznie nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. Zgodnie z tą zasadą, w ustawie z dnia 14.12.2016r. – Prawo oświatowe zostanie dodany nowy przepis art. 73a, zgodnie z którym, dyrektor szkoły będzie organem odpowiedzialnym za dokonanie klasyfikacji i promocji uczniów, w sytuacji gdy rada pedagogiczna nie podjęła uchwały w tej sprawie.”