Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek zakrywania nosa i ust na terenie zakładu pracy

Pracodawca poinformował mailem, że wszyscy w biurze powinni nosić maseczki. Dziennie spędzam więc w maseczce 10 godzin, licząc dojazd do domu. Noszenie maseczki przez tyle godzin obniża mój komfort pracy. Dodatkowo otrzymaliśmy od pracodawcy tylko jedną maseczkę wielokrotnego użytku. Czy praktyki pracodawcy są zgodne z prawem?

Noszenie maseczek w zakładzie pracy, jako w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z § 18 rozporządzenia z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii jest obowiązkowe. Z nakazu zakrywania ust i nosa zwolniona jest osoba, która w zakładzie pracy, bez względu na formę zatrudnienia, wykonuje czynności zawodowe. Wyłączenie nie obejmuje tych pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków podejmują bezpośrednią obsługę klientów – przy wykonywaniu tych czynności maseczkę należy założyć.

PONIŻEJ DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU

Rozporządzenie nie nakłada na pracodawców obowiązku zapewnienia pracownikom maseczek ochronnych. Pracodawca, zgodnie z §7 ust. 3 ww. rozporządzenia, ma obowiązek zapewnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk, a także 1,5 m. odległości pomiędzy stanowiskami pracy. Trzeba jednak pamiętać, że pracodawca zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy (k.p.) ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy i jest obowiązany chronić zdrowie pracowników przez zapewnienie im odpowiednich warunków pracy. Jeżeli pracodawca uzna, że dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczne jest, aby wszyscy pracownicy zakrywali usta i nos, to nie ma przeszkód, żeby taki obowiązek wprowadził w formie zarządzenia w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy (np. mailem).

Zgodnie z art. 207 § 21 k.p. koszty działań pracodawcy w zakresie BHP nie mogą obciążać pracowników, a zatem jeżeli pracodawca wprowadził wewnętrzny obowiązek zakrywania ust i nosa to powinien na swój koszt zapewnić odpowiednie środki do jego realizacji.

Przepisy wprowadzające obowiązek zakrywania nosa i ust nie określają szczegółowych reguł realizacji tego obowiązku na terenie zakładu pracy. Ocenić jednak można, że zapewnienie jednej maseczki na ośmiogodzinny dzień pracy, może okazać się niewystarczające dla skutecznej, a nie tylko pozornej, ochrony.

podstawa prawna: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)

podstawa prawna: Rozporządzenie z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 2020, poz. 1758 ze zm.)