Czy pracownik może cofnąć zgodę na wykorzystanie wizerunku po zakończeniu współpracy?

– Czy pracownik po zakończeniu współpracy z firmą może żądać usunięcia wszystkich materiałów firmy, w tym klipów reklamowych?

Nie, o ile pracownik udzielił wcześniej zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku. Ma on jednak prawo cofnąć w każdym czasie zgodę na wykorzystanie wizerunku, nawet jeśli strony zastrzegły na tą okoliczność stosowną karę umowną lub inne świadczenie gwarancyjne. Nie można bowiem zrzec się dobra osobistego jakim jest wizerunek. Cofnięcie zgody na rozpowszechnianie wizerunku może usprawiedliwiać zakończenie przez pracownika współpracy z firmą.

W przypadku jednak, gdy odwołanie zgody nastąpi po pojawieniu się materiałów reklamowych z jego wizerunkiem należy uznać, że firma działała w zakresie udzielonej zgody z art. 81 ust. 1 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ponieważ odwołanie udzielonej uprzednio zgody wywołuje skutek jedynie na przyszłość.

Wykorzystanie przez pracodawcę wizerunku pracownika bez jego zgody wiąże się z surowymi konsekwencjami, wynikającymi nie tylko z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale również z przepisów dotyczących dóbr osobistych.

Podstawa prawna: Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2019 r., poz. 1231 ze zm.)