Czy związek zawodowy zablokuje dyscyplinarkę dla pracownika

Planując zwolnienie w trybie natychmiastowym pracownika chronionego przez organizację związkową, pracodawca musi zwrócić się do niej o opinię w tej sprawie. Nie jest ona jednak dla pracodawcy wiążąca.

– Czy związek zawodowy działający w przedsiębiorstwie może powstrzymać pracodawcę przed zwolnieniem dyscyplinarnym pracownika? – pyta czytelnik.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. Dotyczy to zarówno umowy o pracę na czas określony, jak i nieokreślony.

Pracownik, co do którego pracodawca podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym, który nie jest członkiem związku zawodowego, może wystąpić do działającej na terenie zakładu pracy organizacji związkowej o objęcie go ochroną zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 263). Przywołany przepis przewiduje, że na wniosek pracownika niezrzeszonego w danej organizacji związkowej może ona wyrazić zgodę na obronę jego praw na zasadach tożsamych z obroną praw pracownika zrzeszonego w tej organizacji związkowej.

Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek wystąpić do organizacji związkowej o udzielenie informacji o pracownikach objętych obroną związku. Pracodawca jest zwolniony z obowiązku współdziałania z organizacja związkową, jeśli nie udzieli ona informacji w ciągu 5 dni od otrzymania wezwania pracodawcy.

Jeżeli organizacja związkowa złoży pracodawcy oświadczenie o objęciu pracownika obroną, obowiązkiem pracodawcy jest zwrócić się do tej organizacji o opinię w sprawie rozwiązania z pracownikiem umowy pracę, wskazując przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania informacji pracodawcy, związek może wyrazić swoją opinię co do stanowiska pracodawcy. Co istotne, opinia związku – niezależnie od jej treści – nie jest dla pracodawcy wiążąca. Tym samym związek zawodowy nie może zablokować rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w trybie dyscyplinarnym.

Niezachowanie przez pracodawcę trybu konsultacji ze związkiem zawodowym rozwiązania umowy z pracownikiem w trybie dyscyplinarnym może być jednak oceniane z perspektywy naruszenia przez pracodawcę przepisów dotyczących rozwiązywania umów o pracę. Naruszenie procedury konsultacji zamiaru rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w trybie dyscyplinarnym ze związkiem zawodowym, który objął pracownika ochroną lub pracownika będącego członkiem takiej organizacji związkowej, może skutkować wystąpieniem pracownika do sądu pracy o przywrócenie do pracy lub o zasądzenie odszkodowania na jego rzecz. Nie prowadzi to jednak do zablokowania rozwiązania umowy o pracę z taką osobą.

Odpowiedz została opublikowana w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”