Tarcza antykryzysowa: dla kogo świadczenie postojowe i w jakiej wysokości?

– Prowadzę hotel, czy w związku z ograniczeniami w jego działaniu spowodowanymi epidemią mogę wysłać pracowników na postojowe i w jakiej wysokości należy im się wynagrodzenie za ten czas?

Świadczenie postojowe przysługuje osobie fizycznej będącej m.in. obywatelem RP, Unii Europejskiej, posiadającej prawo pobytu w RP, cudzoziemcem legalnie przebywającym w RP, spełniającej co najmniej jedną z poniższych przesłanek:

– prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą,

– wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług (umowę cywilnoprawną),

– prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 79.90.A.

W ramach świadczenia postojowego można otrzymać maksymalnie trzykrotne wsparcie finansowe w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. (minimalne wynagrodzenie wynosi w 2020 r. 2600 zł, a 80 proc. tej kwoty to 2080 zł), z poniższymi wyjątkami:

– w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. – dla osób wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą, które co do zasady rozliczają podatki w formie uproszczonej, tj. karty podatkowej i skorzystały z określonych zwolnień podatkowych,

– w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych – dla osób realizujących określone rodzaje umów cywilnoprawnych, gdy suma ich przychodów z tej działalności w ostatnim miesiącu wyniosła mniej, niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

podstawa prawna: art. 15 zq i art. 15 zr ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842)

Odpowiedz ukazała się w papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”