Doprecyzowanie zasad opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy przesyłowi

W ostatnim czasie ukształtowała się negatywna dla podatników linia orzecznicza sądów administracyjnych, zgodnie z którą grunty pod liniami elektroenergetycznymi, powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości w wysokości przewidzianej dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W dniu 20.08.2018 r. opublikowano ustawę z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz.U. 2018, poz.1588).

Zasady opodatkowania gruntów

Ustawa wprowadza zmiany do ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które mają charakter doprecyzowujący dotychczasowe brzmienie przepisów, z uwagi na istniejące rozbieżności w wykładni prezentowej przez sądy administracyjne. Ustawodawca (w uzasadnieniu do w/w Ustawy) wskazał, że potrzeba uchwalenia zmian w ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawie o podatku leśnym, w zakresie zasad opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy przesyłowi, wynika przede wszystkim z konieczności doprecyzowania przedmiotu opodatkowania i sposobu jego klasyfikacji poprzez wskazanie, iż posadowienie ww. infrastruktury na gruntach nienależących do przedsiębiorstw przesyłowych, w skład których wchodzi ta infrastruktura, nie zmienia dotychczasowego sposobu opodatkowania tych gruntów.