Trwają konsultacje społeczne dotyczące nowego prawa ochrony danych osobowych

Andersen w Polsce

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Projekt znajduje się obecnie w fazie konsultacji społecznych i do 13 października  2017 roku istnieje możliwość zgłaszania stanowisk dotyczących projektowanej ustawy. Projekt jest pierwszym krokiem w kierunku implementacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: „RODO“). RODO zacznie obowiązywać w polskim porządku prawnym od 25 maja 2018 roku.  

Głównym celem regulacji jest ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Regulacje projektu przesądzają miedzy innymi o tym, powyżej jakiej granicy wieku dziecko może samodzielnie udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Granicę tego wieku ustalono na 13 lat.

Zasadniczą zmianą będzie wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowego organu centralnego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: „UODO“).  Na  czele UODO stanąć ma Prezes Urzędu, który na mocy ustawy będzie mógł wszczynać i  przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i nakładać kary pieniężne za ich nieprzestrzeganie. Postępowanie kontrolne ma być  jednoinstancyjne i trwać maksymalnie 30 dni. Nowy organ będzie miał znacznie szerszy zakres kompetencji niż dotychczasowy Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Projekt przyznaje również prawo dochodzenia odszkodowania osobie, której prywatność została naruszona. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za naruszenie ochrony danych osobowych  będzie możliwe zarówno w reżimie administracyjnoprawnym jak również w reżimie cywilnoprawnym jako naruszenie dóbr osobistych, do których należą dane osobowe.

Uregulowania projektowanej ustawy wprowadzają możliwość prowadzenia europejskiej współpracy administracyjnej w sprawach ochrony danych osobowych. W ramach takiego postępowania Prezes UODO będzie mógł podejmować wspólne działania z innymi organami nadzorczymi państw członkowskich.