Jak zaskarżyć interpretację do sądu?

Skarga na indywidualną interpretację podatkową może zostać złożona w ciągu 30 od dnia jej doręczenia.

Indywidualna interpretacja przepisów podatkowych może zostać zaskarżona do sądu. To jedyny sposób na zmianę jej treści przez podatnika. W gąszczu często zmienianych przepisów podatkowych niełatwo się odnaleźć i je prawidłowo zinterpretować. Dlatego dobrym rozwiązaniem może się okazać skorzystanie z interpretacji indywidualnej.

Pewność podatnika

Zgodnie z art. 14b ordynacji podatkowej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego. Tym samym – o ile tylko zostanie prawidłowo złożony wniosek – dyrektor ma obowiązek wydać taką interpretację. W praktyce jest to niezwykle użyteczne narzędzie, dzięki któremu podatnik może zyskać pewność co do prawidłowej wykładni dotyczących go przepisów. Zwłaszcza że zastosowanie się do wydanej interpretacji nie może rodzić dla podatnika żadnych negatywnych skutków. Nawet gdyby się okazało, że organ popełnił błąd, wyjaśniając przepisy prawa.

Skorzystanie z interpretacji indywidualnej możliwe jest tylko po spełnieniu ściśle określonych warunków. Należy pamiętać, że interpretacja może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Nie chodzi tu więc o abstrakcyjną wykładnię prawa podatkowego, ale o ściśle odniesienie się do konkretnych realiów. We wniosku o wydanie interpretacji podatnik musi przedstawić swój pogląd na sprawę. Organ orzeka, czy był on prawidłowy, czy nie i oczywiście uzasadnia swoją wykładnię. Wniosek musi zostać opłacony. Opłata ta wynosi 40 zł i trzeba ją uiścić w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku o interpretację. Stąd opłata może być uregulowana także po przesłaniu wniosku do organu.

Sądowa kontrola

Wnioskodawca nie musi zgadzać się z treścią wydanej interpretacji indywidualnej. Jeżeli jest ona dla niego niekorzystna, to wręcz powinien rozważyć podjęcie stosownych działań. Od interpretacji nie można odwołać się do organu wyższego rzędu. Co prawda w określonych sytuacjach interpretacja indywidualna może zostać zmieniona, ale dzieje się to z urzędu. Podatnik może zaś zaskarżyć interpretację do sądu.

Tego rodzaju skarga może zostać złożona w ciągu 30 dni, licząc od dnia doręczenia interpretacji. Przy czym sam dzień, w którym doręczono skargę, pomija się w obliczaniu tego terminu. Jeżeli zaś ostatni dzień 30-dniowego terminu wypadłby w sobotę, niedzielę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to ten dzień również należy pominąć. Wówczas skarga może zostać złożona w najbliższym dniu roboczym. Skargę kieruje się do wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem dyrektora KIS. Choć przesłanie jej bezpośrednio do sądu nie jest prawidłowe, to wywołuje skutek prawny.

Jak napisać skargę?

Kluczowe jest prawidłowe napisanie skargi. Najważniejsze jest prawidłowe sformułowanie zarzutów oraz ich przekonujące uzasadnienie. Skarżący powinien postawić na konkrety. Wskazanie słabych stron argumentacji Dyrektora KIS, powołanie się na doktrynę i orzecznictwo i wysoki poziom prawniczej argumentacji, ściśle związanej z treścią obowiązujących przepisów prawa – to podstawy dobrej skargi na interpretację indywidualną, która daje szansę na zmianę jej treści.