Jakie składki należy opłacać w przypadku zatrudnienia emeryta na podstawie umowy o pracę

Zatrudniony na etacie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Pracodawca może oszczędzić jedynie na składkach na fundusze pozaubezpieczeniowe.

– Jakie składki należy opłacać w przypadku zatrudnienia emeryta na podstawie umowy o pracę?

Zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 423 ze zm.) obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym – tj. ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu – podlegają wszystkie osoby fizyczne, które na obszarze Polski posiadają status pracownika, przez co należy rozumień fakt pozostawania przez daną osobę w stosunku pracy.

Ponadto zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1398 ze zm.) każda osoba spełniająca warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, w tym m.in. pracownik, jest zobowiązana do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Oznacza to, że osoba świadcząca na terenie Polski pracę w ramach stosunku pracy jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym z mocy prawa, niezależnie od woli swojej czy organu rentowego. Konieczności opłacania przedmiotowych składek nie wyłącza prawo do emerytury lub renty czy fakt podlegania ubezpieczeniom z innego stosunku pracy.

Nieco inaczej kształtuje się kwestia konieczności odprowadzania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Pracy. Składki te nie są wymagane w odniesieniu do pracowników, którzy ukończyli 55 lat – w przypadku kobiet i 60 lat – w przypadku mężczyzn, co wśród emerytów będzie dość powszechne.

Warto zaznaczyć, że fakt posiadania przez pracownika statusu emeryta nie wyłącza również konieczności odprowadzania składki na Fundusz Emerytur Pomostowy. W tym przypadku konieczne jest jednak łączne spełnienie dwóch przesłanek:

– pracownik urodził się po 31 grudnia 1948 r.,

– pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zawierając umowę o pracę z emerytem, pracodawca musi zatem pamiętać, że fakt pobierania świadczenia emerytalnego nie wyłącza konieczności odprowadzania za niego składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne, a w razie spełnienia odpowiednich przesłanek – także składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Odpowiedz ukazała się w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”

Czytaj także: Przedawnienie roszczenia, a jego zapłata