Nie na wszystkich rolnikach ciąży ten sam obowiązek wobec fiskusa

Spośród przychodów z działalności rolniczej tylko przychody uzyskiwane z działów specjalnych produkcji rolnej są obciążone podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, jej przepisów nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Analogiczne rozwiązanie zawiera art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Wielu rolników pytanych o tę kwestię odpowie, że przychody te są opodatkowane podatkiem rolnym. Twierdzenie takie jest jednak nieprawdziwe, a przynajmniej nieścisłe. Przychody z działalności rolniczej jako takie nie podlegają bowiem opodatkowaniu podatkiem rolnym. Podstawą opodatkowania tym podatkiem jest powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Innymi słowy, wysokość przychodów uzyskiwanych z produkcji rolnej nie ma znaczenia dla wysokości należnego podatku.
Opodatkowaniu podatkami dochodowymi podlegają przychody uzyskiwane z działów specjalnych produkcji rolnej. Należy się wobec tego zastanowić czymże są owe działy specjalne produkcji rolnej i dlaczego ustawodawca zdecydował się opodatkować przychody z tego rodzaju działalności podatkami dochodowymi.?

Szklarnie i fermy

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o PIT, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Analogiczne wyliczenie zawiera art. 2 ust. 3 ustawy o CIT. Jest to katalog zamknięty, jednak zgodnie z art. 2 ust. 3a ustawy o PIT oraz art. 2 ust. 5 ustawy o CIT, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w przepisach wykonawczych do omawianych ustaw. Okoliczność, czy działalność jest prowadzona w ramach gospodarstwa rolnego czy poza nim, ma odniesienie wyłącznie do hodowli i chowu zwierząt innych niż wyżej wymienione (wyrok WSA w Poznaniu z 16 października 2007 r., I SA/Po 1132/07). To, czy np. uprawa warzyw w szklarniach jest prowadzona w ramach gospodarstwa rolnego czy nie, nie ma znaczenia dla kwalifikacji danej działalności.

Przyjęte rozwiązanie

Katalog działalności określanej przez ustawodawcę mianem działów specjalnych produkcji rolnej ma niejednorodny charakter, jednak wydaje się, że zamysłem ustawodawcy było objęcie podatkami dochodowymi wybranych działów produkcji rolnej, której rozmiary pozwalają na przyjęcie, że działalność ta jest prowadzona na potrzeby handlu. Ponadto, podatkami dochodowymi objęte zostały również przychody z działalności rolniczej, którą można określić jako specyficzną – niezależnie od rozmiarów tej działalności. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie z jednej strony wydaje się uzasadnione niewielkim poziomem dochodów z działalności prowadzonej w rozmiarach niższych niż określone w przepisach wykonawczych, natomiast z drugiej sprzyja utrwaleniu istniejącej w Polsce struktury gruntów rolnych, nierzadko obejmującej gospodarstwa o bardzo małej powierzchni. Gospodarstwa takie nie są w stanie podjąć skutecznej konkurencji z dużymi i nowoczesnymi podmiotami, jednak z drugiej strony, gospodarstwa te najczęściej zapewniają na rynku lokalnym dostęp do ekologicznych produktów, niedostępnych u dużych producentów.  —Przemysław Apostolski
podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 200 ze zm.)
podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2343 ze zm.)

Zdaniem autora

Obowiązujące obecnie przepisy regulujące opodatkowanie rolników, na czele z zasadniczym zwolnieniem z podatku dochodowego przychodów z działalności rolniczej, wydają się anachroniczne. Charakter działalności rolniczej nie stanowi wystarczającego uzasadnienia dla generalnego zwolnienia z podatków dochodowych przychodów uzyskiwanych z tej działalności. Zwolnienie to jawi się jako nieuzasadnione uprzywilejowanie danej grupy społecznej i ma charakter arbitralny.

Artykuł ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 19-02-2018r.