Nowa ustawa o jawności życia publicznego

Andersen w Polsce

Obecnie procedowana jest nowa ustawa o jawności życia publicznego. 9 stycznia 2018 roku projekt ustawy – znacznie zmieniony po przeprowadzonych konsultacjach publicznych oraz uzgodnieniach międzyresortowych  – został przekazany Stałemu Komitetowi Rady Ministrów. Zanim projekt ustawy trafi do Sejmu, musi jeszcze zostać przyjęty przez Radę Ministrów. Niemniej jednak  znane są główne założenia oraz rozwiązania procedowanej ustawy.

Przepisy ustawy już teraz – przed jej wejściem w życie budzą liczne kontrowersje. Proponowane rozwiązania legislacyjne wzmacniają bowiem w bardzo szerokim zakresie kontrolę sprawowaną nad urzędami i osobami zarządzającymi państwem.

Projekt przewiduje między innymi obowiązek składania oświadczeń majątkowych w szczególności przez  szefów spółek Skarbu Państwa i spółek – córek. Na tym jednak nie koniec. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego  może bowiem w każdym czasie wezwać do złożenia oświadczenia majątkowego każdą osobę pełniącą funkcję publiczną oraz każdego pracownika spółki zobowiązanej.

Kolejne kontrowersyjne rozwiązanie stanowi zakaz prowadzenia działalności gospodarczej dla osób skatalogowanych w ustawie. Między innymi osoby pełniące funkcję członka organu zarządzającego samorządowej osoby prawnej nie mogą być członkami organu zarządzającego lub kontrolnego spółki prawa handlowego. Osoby te nie mogą być również zatrudnione lub wykonywać w spółce prawa handlowego lub na jej rzecz jakichkolwiek odpłatnych zajęć ani posiadać w niej więcej niż 10% akcji lub 10% udziałów.

Z uwagi na dosyć wczesny etap legislacyjny, projekt w obecnym kształcie nie może stanowić pewnej podstawy do wyciągania wniosków co do rozwiązań legislacyjnych, które wejdą w życie. Biorąc jednak pod uwagę szybkość procesu legislacyjnego w Polsce, ustawa może potencjalnie wejść w życie niebawem.