Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników

Ogłoszenie pandemii koronawirusa spowodowało, że wiele firm musiało drastycznie zmienić zasady pracy. Aby ułatwić działanie przedsiębiorstw zebraliśmy najważniejsze informacje dla pracodawców i pracowników
– piszą radca prawny dr Magdalena Rycak i adwokat dr Artur Rycak.

Pracodawca ma prawo:

– zlecić pracownikom pracę zdalną,
– oczekiwać od pracowników informacji czy przebywali w rejonach świata, w których występuje wysokie zagrożenie epidemiczne,
– udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego,
– nie dopuścić do pracy pracownika, który ma objawy choroby takiej jak COVID-19 lub podobne przy zachowaniu prawa pracownika do wynagrodzenia, jeżeli będzie objęty kwarantanną czy zasiłkiem chorobowym,
– badać prewencyjnie temperaturę pracowników w związku z obecną sytuacją,

Pracodawca nie ma prawa:

– Wysyłać pracowników na kwarantannę – taką decyzję może podjąć tylko Państwowa Inspekcja Pracy lub lekarz,
– Udzielać urlopu bezpłatnego bez wniosku pracownika,
– Udzielać urlopu wypoczynkowego bez uzgodnienia z pracownikiem,
– Dopuścić do pracy pracownika, który nie jest zdolny do wykonywania pracy.

Pracodawca ma obowiązek:

– Wyposażyć pracownika w narzędzia pracy w trakcie pracy zdalnej,
– Informować Państwową Inspekcję Sanitarną o zagrożeniach epidemiologicznych,
– Zabezpieczyć miejsce pracy w przypadku stwierdzenia zakażenia u pracownika, np. zarządzając dezynfekcję i podjąć wszelkie dostępne prawem działania w celu ochrony innych pracowników,
– Poinformować pracowników o zagrożeniu jeżeli okaże się, że jakiś pracownik przebywał w zakładzie pracy będąc zakażony koronawirusem.

Pracownik ma prawo do:

– Informacji od pracodawcy o sytuacji w zakładzie pracy w związku z epidemią (np. czy stwierdzono u któregokolwiek pracownika zakażenie koronawirusem),
– Wynagrodzenia za czas pracy zdalnej oraz za czas odsunięcia od pracy w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nawet jeżeli pracodawca nie może zorganizować i zlecić mu w tym czasie żadnej pracy,
– Zasiłku opiekuńczego do 60 dni plus 14 dni ze specustawy w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia żłobka, przedszkola i szkoły po złożeniu oświadczenia przez pracownika, że osobiście opiekuje się dzieckiem do lat 8 (prawo do zasiłku mają także zleceniobiorcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą),
– Powstrzymania się od pracy w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom; pracownik ma wówczas obowiązek zawiadomić o tym niezwłocznie przełożonego.

Pracownik ma obowiązek:

– poinformowania pracodawcę o objawach choroby COVID-19 lub podobnych,
– powiadomienia niezwłocznie o zastosowanej wobec niego kwarantannie.

Pracownik nie ma prawa do:

– Korzystania z urlopu wypoczynkowego bez uzgodnienia terminu urlopu z pracodawca (samodzielnego udzielenia sobie urlopu),
– Nieprzybycia do pracy bez usprawiedliwienia; z możliwych przyczyn nieobecności w tym czasie można wyróżnić: konieczność opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 w sytuacji zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły, konieczność opieki na chorym dzieckiem (do 60 dni) lub innym członkiem rodziny (do 14 dni), uzgodnienie wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Artykuł ukazała się w serwisie firma.rp.pl

 

Czytaj także: Zwrot dofinansowania na rzecz ochrony miejsc pracy – jak go uniknąć?