Nowe uprawnienia strony na wypadek przewlekłości postępowania administracyjnego

Z dniem 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie znacząca nowelizacja przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego. Poza próbą przemodelowania postępowania administracyjnego na bardziej przyjazne obywatelom w stosunkach z organami administracji publicznej, w miejsce dotychczas znanych instytucji przewiduje się wprowadzenie nowych i nieznanych rozwiązań mających jak można zakładać przyspieszenie tego postępowania.

Warto przy tym zwrócić uwagę, iż dotychczas na mocy przepisów KPA przewlekłość postępowania mogła być zwalczana przez stronę w ramach zażalenia na przewlekłe prowadzenie postępowania, bądź wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.  Art. 37 KPA w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2017 r. przewiduje już nową formę przeciwdziałania przewlekłości postępowania w postaci prawa do wniesienia ponaglenia. Prawo to będzie służyło stronie w wypadku bezczynności organu – nie załatwienia sprawy w terminach określonych w KPA lub w wypadku przewlekłości postępowania – tj. prowadzenia postępowania dłużej niż to jest niezbędne do załatwienia sprawy. Wymaga podkreślenia, iż ustawa wprowadza tu konieczność uzasadnienia ponaglenia przez stronę i wniesienia go do organu wyższego stopnia lecz za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (gdy dotychczas zażalenie składano bezpośrednio do organu wyższego stopnia).