Od września zmiany w postępowaniu egzekucyjnym

Od dnia 8 września 2016r. wejdą w życie zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego, jakie wprowadzone zostaną ustawą z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm w dniu 27 maja 2015 r.

Postępowania egzekucyjnego ulegnie zmianie w szeregu instytucjach prawa. Rozszerzony zostanie katalog czynności, które będą mogły być dokonywane za pomocą systemu teleinformatycznego. Nowelizacja wprowadza w postępowaniu cywilnym pojęcie „systemu teleinformatycznego” a celem tego jest wyeliminowanie wątpliwości dotyczących dopuszczalności wniesienia pisma drogą elektroniczną, ale z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (np. za pomocą poczty elektronicznej). Nowelizacja rozszerza kompetencje referendarzy sądowych i przyznaje kompetencje wykonywania wszelkich czynności zastrzeżonych dla sądu, z wyłączeniem:
1) stosowania środków przymusu;
2) orzekania o ściągnięciu od nabywcy ruchomości w toku licytacji zaoferowanej ceny;
3) stwierdzenia wygaśnięcia skutków przybicia i utraty rękojmi;
4) spraw o egzekucję świadczeń niepieniężnych z wyjątkiem wydania rzeczy ruchomej;
5) spraw o egzekucję przez zarząd przymusowy;
6) spraw o egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.
Nowelizacja również eliminuje obowiązek wierzycieli wskazywania wszystkich możliwych sposobów egzekucji i wprowadzi obowiązek komornika prowadzenia egzekucji z wszelkich składników majątku dłużnika, z wyjątkiem egzekucji nieruchomości, która możliwa będzie wyłącznie na wyraźny wniosek wierzyciela. Istotne zmiany wprowadzone zostały w zakresie powództw przeciwegzekucyjnych. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 849 § 1 pkt 2 k.p.c. dłużnik może oprzeć powództwo opozycyjne na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie. Po zmianie możliwość zgłoszenia takiego zarzutu będzie istniała wyłącznie w sytuacji, gdy zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne. Ponadto zmianie ulegną terminy bezczynności wierzyciela, po upływie których postępowanie umorzy się z mocy prawa.