Ograniczenie dopuszczalności wydawania decyzji kasatoryjnych przez organy odwoławcze

Z początkiem czerwca wchodzi w życie duża nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego obejmująca m. in. zmiany w zakresie zasad wydania decyzji kasatoryjnych, czyli decyzji organów odwoławczych o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.

Po wejściu w życie analizowanej nowelizacji, w odwołaniu od decyzji będzie można zażądać, aby organ odwoławczy wyjaśnił wszystkie istotne okoliczności i rozstrzygnął sprawę merytorycznie we własnym zakresie nie przekazując sprawy do ponownego rozpoznania organowi, który wydał wadliwą decyzję. Istotne jest, iż zgodę na wydanie przez organ odwoławczy decyzji merytorycznej muszą wyrazić wszystkie strony toczącego się postępowania. Żądanie rozstrzygnięcia sprawy będzie skuteczne, jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia każda z pozostałych stron wyrazi na to zgodę.

W przypadku złożenia skutecznego wniosku o wydanie decyzji merytorycznej organ odwoławczy będzie mógł wydać decyzję kasatoryjną jedynie w wyjątkowych przypadkach – gdy przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez organ II instancji w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy będzie nadmiernie utrudnione, tj. będzie wiązać się  dla organu odwoławczego ze znaczącymi trudnościami, kosztami lub wymagać będzie dodatkowego czasu niewspółmiernego do sytuacji, w której sprawę ponownie rozpoznałby organ I instancji.

Wprowadzone zmiany mają w założeniu istotnie przyspieszyć postępowanie administracyjne. W praktyce bowiem często dochodzi do sytuacji, w której decyzje organu I instancji są wielokrotnie uchylane przez organ odwoławczy do ponownego rozpoznania, co w praktyce oznacza dla strony postępowania znaczące wydłużenie czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie.