Ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i niektórych innych ustaw, której projekt wpłynął do Sejmu w marcu 2018 r. 5 lipca 2018 r. została przegłosowana przez Sejm, a 27 lipca przyjęta bez poprawek przez Senat.
Głównym celem proponowanej ustawy jest uelastycznienie realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz udrożnienie rynku poprzez eliminację barier zidentyfikowanych w dotychczasowej praktyce stosowania PPP w Polsce.

Proponowane zmiany dotyczą:

• procedury wyboru partnera prywatnego,
• partnerstwa publiczno-prywatnego w formie spółki,
• wykonywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
• zadań organu właściwego w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego,
• innych zmian w ustawie PPP,
• zmian w innych ustawach,
• rozwiązań przejściowych i wejścia w życie projektowanej ustawy.

Obowiązkowa analiza efektywności

Istotną zmianą jest nałożenie na podmiot publiczny obowiązku sporządzenia oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego. Analiza efektywności ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy formuła PPP okaże się korzystna z punktu widzenia realizacji planowanego przedsięwzięcia. Ocena dokonywana będzie przy rozważeniu indywidualnych okoliczności przedsięwzięcia, stąd też zakres oraz przedmiot oceny jest niedookreślony, a tym samym pozostaje w sferze uznania podmiotu publicznego.

Organ centralny PPP – baza dobrych praktyk

Kolejną proponowaną zmianą jest uchylenie art. 3 ustawy o PPP, który wymienia poszczególne zadania organu właściwego w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego, tj. ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Projektodawca w zamian proponuje wprowadzenie nowego rozdziału 4a, szczegółowo regulującego zadania Organu właściwego w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgodnie z art. 16a otwierającym rozdział 4a nowej ustawy to minister będzie odpowiedzialny za prowadzenie polityki państwa w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego jako organ centralny PPP.

Obowiązek informacyjny

Aby ułatwić ministrowi sporządzanie analiz i ocen funkcjonowania PPP, podmioty publiczne będą zobowiązane do informowania go o najważniejszych danych dotyczących planowanych i realizowanych projektów PPP. Dodatkowo, dane te będą podlegały obowiązkowej aktualizacji. Nowe przepisy szczegółowo określają minimum informacji na temat projektu, jakie podmiot publiczny będzie zobowiązany przedstawić ministrowi. Organ będzie również uprawniony do żądania przedstawienia dodatkowych informacji niż zawarte w przepisach.

Certyfikacja – fakultatywne wydawanie opinii o planowanym przedsięwzięciu
Jednym z nowych zadań Ministra ds. rozwoju regionalnego będzie sporządzenie opinii na podstawie prac przygotowawczych dokonywanych przez podmiot publiczny. Uzyskanie pozytywnej opinii ma utwierdzić podmiot publiczny w podjęciu decyzji o realizacji przedsięwzięcia w formule PPP. Jeżeli podmiot publiczny wyrazi pisemną zgodę, opinia będzie podlegała ujawnieniu. Jednakże może on nie wyrazić takiej zgody, gdy partnerstwo publiczno-prywatne będzie stanowiło jedną z rozpatrywanych opcji wykonywania zadań.
W konsekwencji pozytywnego zaopiniowania projektu partnerzy prywatni będą mogli wybrać lepiej przygotowany projekt, który obiektywnie zwiększy szansę na zawarcie umowy.

Test PPP

W przypadku dużych projektów planowanych do realizacji w formule tradycyjnej, w których nakłady inwestycyjne z budżetu państwa przekroczą 300 mln zł, wprowadzony zostanie obowiązek sporządzenia opinii
o realizacji projektu w formule PPP. Test PPP ma dostarczyć informacji o tym, która forma realizacji przedsięwzięcia będzie korzystniejsza w całym cyklu życia projektu. Ustawa pozostawia swobodę w zakresie przeprowadzenia testu PPP, gdyż nie określa dokładnego zakresu, formy ani szczegółowości sporządzenia opinii.

Realizacja PPP w formie spółki

Jako jedną z istotniejszych zmian, które wprowadzi nowa ustawa, będzie możliwość realizacji przedsięwzięcia przez spółkę celową powołaną przez partnera prywatnego w tym właśnie celu. Zmiana ta jest szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców, gdyż będą mogli znacznie ograniczyć ryzyko związane z realizacją przedsięwzięcia, jednocześnie efektywnie zabezpieczając interesy strony publicznej. Ustawa wskazuje w jakich przypadkach to partner prywatny, a nie spółka, którą powołał do życia, będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę powstałą przy realizacji inwestycji.
Podsumowując, zmiany, które zostaną wprowadzone nową ustawą zakładają wiele usprawnień w funkcjonowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego, które mają na celu przekonanie administracji publicznej oraz przedsiębiorców do zalet jakie płyną z formuły PPP.

Obecnie Senat podjął uchwałę o przyjęciu ustawy bez zmian i przekazał ją do Sejmu. Jest za wcześnie by móc ocenić jej efektywność. Nie może jednak umknąć uwadze, że zawiera ona pozytywnie oceniane zmiany, które były już postulowane od dłuższego czasu.