Prawo działalności kosmicznej

W dniu 20 lipca 2017 roku sporządzono Projekt ustawy o działalności kosmicznej i Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych. Ustawa regulować będzie zasady wykonywania działalności kosmicznej oraz prowadzenia Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych.

Ta innowacyjna regulacja jest odpowiedzią na wzrost aktywności polskich podmiotów w użytkowaniu przestrzeni kosmicznej i stanowi wyraz dążeń do realizacji zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych w zakresie prawa kosmicznego, których stroną jest Polska.

Założeniem ustawodawcy jest uregulowanie w prawie krajowym kwestii udzielania zezwolenia na prowadzenie działalności kosmicznej oraz nadzoru nad tą działalnością, prowadzenia rejestru obiektów kosmicznych wypuszczanych w przestrzeń kosmiczną, obowiązków notyfikacyjnych związanych z działalnością kosmiczną, zasad odpowiedzialności państwa oraz kwestii odszkodowawczych.

Jednocześnie, ustawa określać będzie utworzenie i funkcjonowanie Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych. Rejestr ten będzie prowadzony przez Polską Agencję Kosmiczną i będzie stanowił ewidencje obiektów kosmicznych, które rozpoczynają swoją działalność w przestrzeni kosmicznej. Informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych będą jawne i będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Projektowana ustawa stanowi novum w krajowym porządku prawny i stanowić będzie pierwszy krajowy akt prawny odnoszący się do kwestii polityki kosmicznej. Konsultacje publiczne projektu potrwają do 17 sierpnia 2017 roku.