Rejestracja VAT wpływa na opodatkowanie wcześniej opłaconych zaliczek

Zaliczka podlega opodatkowaniu VAT na takich samych zasadach jak świadczenie, którego dotyczy. Nie jest ona niezależną czynnością opodatkowaną VAT, ale związana jest z konkretną sprzedażą, na poczet której została zapłacona. Sposób opodatkowania transakcji może jednak zależeć np. od statusu podmiotów w nią zaangażowanych. W związku z tym, zmiana podmiotu zobowiązanego do rozliczenia transakcji wpływa na sposób opodatkowania zapłaconych już zaliczek.

CZEGO DOTYCZYŁA SPRAWA?

Z wnioskiem do Dyrektora KIS zwrócił się podmiot z Włoch, który zawarł umowę z polskim kontrahentem. W ramach umowy wnioskodawca zobowiązał się do dostarczenia kompletnego ciągu technologicznego do produkcji oraz pakowania lodów (tzw. dostawa z montażem). Przypomnijmy, że co do zasady dostawa taka powinna być opodatkowana przez polskiego nabywcę.

W trakcie realizacji zlecenia wnioskodawca postanowił zarejestrować się jako czynny podatnik VAT w Polsce. Wcześniej jednak otrzymał on zaliczkę od polskiego kontrahenta w wysokości 50% ustalonego wynagrodzenia. Pozostałe płatności i dostawa przedmiotu umowy wraz z montażem miały mieć miejsce już po dokonaniu tej rejestracji.

Wnioskodawca uważał, że w takiej sytuacji podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT od pierwszej zaliczki jest polski podatnik. Co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje bowiem z chwilą otrzymania zaliczki. Kiedy wnioskodawca otrzymał pierwszą płatność – czyli gdy powstał obowiązek podatkowy – nie był on zarejestrowany na VAT w Polsce. A zatem konieczność rozliczenia podatku od tej zaliczki spoczywała na polskim podatniku. Natomiast obowiązek rozliczenia VAT od pozostałej części transakcji, mającej miejsce już po rejestracji, ciążył na wnioskodawcy.

STANOWISKO DYREKTORA KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy w odniesieniu do sposobu opodatkowania zaliczki otrzymanej przed rejestracją podmiotu włoskiego w Polsce.

Organ podatkowy przyznał, że do momentu rejestracji wnioskodawcy na potrzeby VAT w Polsce, to nabywca był zobowiązany do rozliczania VAT od dostawy towarów z montażem. Tym samym, początkowo to nabywca powinien rozliczyć podatek od pierwszej zaliczki.

Co jednak istotne, późniejsza rejestracja wnioskodawcy na potrzeby VAT w Polsce nie pozostawała bez znaczenia na sposób opodatkowania tej płatności. Zaliczka nie jest bowiem niezależną czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT, ale jest integralnie związana z konkretną sprzedażą, na poczet której została zapłacona. Podlega więc ona opodatkowaniu na takich samych zasadach jak świadczenie, którego dotyczy. Sposób rozliczenia podatku od zaliczki uiszczonej na poczet dostawy, przed dokonaniem dostawy, powinien być taki sam jak sposób rozliczenia podatku od tej dostawy.

Po dokonaniu rejestracji, to na podmiocie włoskim spoczywał obowiązek rozliczenia VAT od realizowanej dostawy z montażem. Zatem, to również na nim ciążył obowiązek rozliczenia w Polsce VAT od otrzymanej pierwszej zaliczki. Jednocześnie organ podatkowy wskazał, że wnioskodawca powinien ująć podatek od pierwszej zaliczki w deklaracji VAT składanej za okres rozliczeniowy, w którym doszło do dostawy towarów z montażem.

Interpretacja indywidualna z 2 marca 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.718.2019.2.KT)

Artykuł został opublikowany na rp.pl

 

Czytaj także: Stosowanie preferencyjnej stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów