Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r.

Z dniem 7 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych.

Rozporządzeniem tym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia  22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. poz. 1371 i 2235, z 2007 r. poz. 1860, z 2009 r. poz. 1508 oraz z 2015 r. poz. 2157) w § 15 dodano ust. 4 w brzmieniu:

„4. Organem podatkowym właściwym do odroczenia terminu do złożenia informacji, o której mowa w art. 82 § 1b ustawy, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług.”

Informacja, o której mowa w art. 82 § 1b to informacja o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, przy wskazaniu miesiąca, którego ta informacja dotyczy.