Czy można wynajmować pomieszczenia siłowni „na godziny” do pracy biurowej

Prowadzę siłownię czy mogę wynajmować ją na godziny jako miejsce do pracy biurowej z możliwością korzystania z wyposażenia siłowni? Udostępnię tylko biurko i sprzęt biurowy?

Odpowiadając na pytanie, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję „pomieszczenia przeznaczonego do pracy biurowej” zawartą w § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: „Rozporządzenie”) gdzie przyjęto, że pomieszczeniem pracy jest: „pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których:

– łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,

– mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,

– jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich pracowników zajmujących się obsługą”.

Tym samym na podstawie przedstawionego stanu faktycznego przedsiębiorca prowadzący obecnie siłownie winien mieć świadomość, że każde pomieszczenie biurowe musi spełniać szereg wymogów zawartych w Rozporządzeniu, a związanych m.in. z ogrzewaniem, wentylacją, oświetleniem, odpowiednią powierzchnią i wysokością pomieszczeń biurowych, czy też ochroną przed hałasem.

DODATKOWE OGRANICZENIA

Niezależnie od tego, obecnie niezbędne jest spełnienie dodatkowych wymogów bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19, w tym w szczególności zachowania minimalnych odstępów między stanowiskami biurowymi. W kontekście wspomnianych wyżej wymagań BHP, które musi spełnić pomieszczenie przeznaczone do pracy biurowej, w każdym przypadku przedsiębiorca musi dokonać indywidualnej oceny, czy jest możliwe pod względem technicznym zaadaptowanie siłowni jako całości lub jej części na stanowiska biurowe. Należy mieć świadomość, że rozmiar i zakres prac koniecznych do zaadaptowania części siłowni na stanowiska pracy biurowej będzie miał charakter indywidualny i może wiązać się ze znacznymi kosztami po stronie przedsiębiorcy.

Na gruncie przedstawionego stanu faktyczne znaczenie będzie miała również kwestia statutu prawnego samej nieruchomości będącej w dyspozycji przedsiębiorcy tj. dotycząca tego, czy osoba prowadząca dotychczas działalność związaną z siłownią jest właścicielem, czy też najemcą tegoż lokalu. Przyjmując, że w większości przypadków będzie to najem lokalu przed jakimikolwiek modernizacjami należy sprawdzić, czy obowiązująca umowa najmu zawiera postanowienie pozwalające na tzw. podnajem – należy to uznać za warunek konieczny do realizacji celu wskazanego w pytaniu ze względu na treść art. 6882 kodeksu cywilnego.

Jeżeli chodzi o samą możliwość wynajmowania pomieszczeń biurowych na godziny (po dokonaniu stosownej adaptacji pomieszczenia), należy wskazać, że zagadnienie to należy rozpatrywać również w kontekście ww. definicji pomieszczenia pracy zgodnie, z którą przebywanie tej samej osoby w pomieszczeniu biurowym nie może być krótsze niż 2 godziny, a wykonywane czynności nie mogą mieć charakteru dorywczego bądź nie mogą polegać na krótkotrwałym w nim przebywaniu. Wobec tego należy wskazać, że – z uwagi na charakter pomieszczeń biurowych – nie istnieje możliwość ich wynajmu w zaproponowanej formule tj. na godziny.

CZASOWE PRZEBRANŻOWIENIE

Koncepcja zawarta w pytaniu w istocie stanowi interesujący, również z prawnego punktu widzenia, przypadek i próbę czasowego przebranżowienia. Wskazać bowiem należy, iż nie ma przeszkód prawnych zorganizowania wynajmu powierzchni biurowej spełniającej standardy wskazane w rozporządzeniu oraz jednoczesnego zorganizowania pomieszczenia do relaksu/wypoczynku. Zaznaczyć jednak należy, iż taki zabieg nie może mieć na celu czasowego i faktycznego obejścia prawa. Tym samym w opisanym przypadku musi dojść do zaprzestania działalności siłowni w zakresie świadczenia usług (faktycznego przebranżowienia), a sala do ćwiczeń powinna zostać oddzielona od pomieszczeń pracy biurowej, pełniąc przy tym funkcję pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (pokoju socjalnego) – zgodnie z definicją zawartą § 2 pkt. 2 Rozporządzenia, gdzie za pomieszczenia higieniczno-sanitarne uważa się m.in. pomieszczenia do wypoczynku. Zwrócić należy uwagę, że wśród wymagań jakie ustawodawca postawił w § 37 Rozporządzenia, nie ma przeciwskazań, aby w pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku znajdowało się wyposażenie służące do ćwiczeń, nadto nie istnieją też uregulowania prawne zabraniające obecnie korzystanie z ww. wyposażenia.

WNIOSEK

Żeby pomieszczenia, w których posiadaniu jest właściciel siłowni, mogły zostać wynajmowane jako pomieszczenia do pracy biurowej, musi zostać spełniony szereg wymagań zarówno BPH, jak i higieniczno-sanitarnych. Jednak z uwagi na charakter pomieszczeń biurowych – nie ma możliwości ich wynajmu na godziny. Brak jest natomiast przeciwskazań, aby osoby przebywające w pomieszczeniach biurowych korzystały także z wyposażenia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (pokoju socjalnego) w postaci sprzętu do ćwiczeń fizycznych – przy czym koniecznym wydaje się jednoznaczne wydzielenie powierzchni do pracy biurowej od pomieszczenia socjalnego do wypoczynku.

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.)

Artykuł został opublikowany w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”