Zgoda jako jedna z podstaw przetwarzania danych osobowych

– Zostałam zasypana formularzami wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, m.in. w związku z korzystaniem z usług zakładu mechaniki samochodowej czy zakupu mebli w sklepie stacjonarnym. Czy w każdym wypadku, opisane sytuacje są przykładem nadużywania zgody podmiotu danych jako podstawy przetwarzania danych? – pyta Krystyna

Zgoda jest jedną z przesłanek zgodnego z prawem przetwarzania danych. W myśl art. 6 ust. 1 RODO „przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z warunków:

– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (…)”.

Zgodnie z zasadą privacy by design, administrator powinien jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania danych rozważyć, która z tych sześciu podstaw znajdzie zastosowanie. Powołanie się na zgodę powinno stanowić ostateczny wybór administratora z prozaicznego powodu – podmiot danych może w każdej chwili wycofać zgodę. W konsekwencji administrator utraci podstawę do dalszego przetwarzania.

W opisanych w pytaniu sytuacjach właściwą podstawą wydaje się być art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie umowy, której osobą jest podmiot danych.

Artykuł ukazał się na rp.pl

 

Czytaj także: Czy Brexit wpływa na przetwarzanie danych osobowych?