Spółka cywilna, a rozwód wspólnika – co z majątkiem spółki?

Czasami sprawy prywatne mogą wpłynąć na sytuację spółki. Czy taką okolicznością jest rozwód wspólnika spółki cywilnej?

Pytanie:

Mój wspólnik, z którym prowadzę spółkę cywilną, rozwodzi się. Jako spółka posiadamy liczne maszyny i urządzenia znacznej wartości. Jak rozwód wspólnika i podział jego majątku z żoną może wpłynąć na sytuację spółki?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 33 ust. 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom.

Oznacza to, że prawa i obowiązki w spółce cywilnej stanowią majątek odrębny rozwodzącego się małżonka i jako takie wprost nie będą przedmiotem roszczeń z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków. Dodatkowo podkreślić należy, iż nie ma znaczenia czy między małżonkami obowiązuje ustrój wspólności majątkowej czy rozdzielność majątkowa.

Umowa spółki cywilnej kreuje pomiędzy wspólnikami wspólność łączną (zwana też wspólnością do niepodzielnej ręki). Wspólność ta obejmuje nie tylko wkłady wnoszone przy zawiązaniu spółki, ale także wszelkie składniki majątkowe nabyte w okresie jej działalności. Tak powstały majątek nie jest majątkiem spółki, a majątkiem wszystkich wspólników łącznie. Majątek ten nie wchodzi tym samym w skład majątków poszczególnych wspólników, a żaden ze wspólników nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku związanym ze spółką cywilną ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. Wspólnik nie ma również prawa domagać się w okresie trwania spółki podziału majątku wspólników. Dodatkowo, w okresie istnienia spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku ani udziału w poszczególnych składnikach majątku spółki cywilnej. Takim wierzycielem może być w postępowaniu o podział majątku małżonek wspólnika.

Niezależnie od powyższego, pewien problem może tworzyć sytuacja, gdy zysk ze spółki w okresie jej trwania był wypłacany przez wspólników, w tym wspólnika, który pozostawał w związku małżeńskim a następnie wspólnik pozostający w związku małżeńskim wpłacał go do spółki, np. celem inwestycji. Są to środki, które pochodziły z majątku wspólnego. Oczywiście rozwodzący się małżonek wspólnika nie ma roszczenia o objęte wspólnością majątkową w ramach spółki składniki majątkowe wierzytelności czy prawa, ale może dochodzić roszczeń z tytułu nakładów wniesionych z majątku wspólnego rozwodzących się małżonków. Nie jest to jednak ten typ roszczeń, które można kierować do obu wspólników spółki, czy samej spółki, ale tylko do wspólnika rozwodzącego się. Rozwód wspólnika, nie będzie zatem wprost miał wpływu na funkcjonowanie spółki.

Odpowiedz została opublikowana na stronie firma.rp.pl