Praca zdalna: czy pracodawca musi wyposażyć stanowisko pracy?

– Czy na wniosek pracownika, pracodawca powinien wydać na czas pracy zdalnej pracownikowi meble biurowe – biurko i krzesełko i zapewnić ich transport do miejsca wskazanego przez pracownika?

W przypadku wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, pracodawca nie jest zwolniony z zapewnienia pracownikowi odpowiedniej organizacji jego stanowiska pracy. Zapewnienie właściwego i zgodnego z zasadami ergonomii biurka i krzesła wydaje się być niezbędne. Kodeks pracy w zakresie dotyczącym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przystosowania stanowiska pracowniczego do psychofizycznych warunków człowieka. Stanowisko pracy musi być bezpieczne, ergonomiczne i wyposażone w odpowiedni sprzęt. Przykładowo, jeśli pracownik wykonuje pracę biurową, w pozycji siedzącej, wykorzystując monitor ekranowy, wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.

Wprowadzone tzw. tarczą antykryzysową przepisy regulujące pracę zdalną nie wyłączają stosowania Kodeksu pracy w zakresie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a co za tym idzie obowiązku zapewnienia pracownikowi właściwego biurka oraz krzesła spełniającego wymagania ergonomii. Ponadto, zgodnie z przepisami regulującymi pracę zdalną, jej wykonywanie może zostać polecone, jeżeli pracownik ma m.in. możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy.

Po stronie pracodawcy leży także obowiązek zapewnienia narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługi logistycznej. Wyposażenie pomocnicze stanowiska pracy, jakim jest biurko i krzesło, zdaje się mieścić w użytych przez ustawodawcę zwrotach: „możliwości techniczne”, „możliwości lokalowe”, czy „ narzędzia” pracy. W praktyce zatem pracodawca winien ustalić, czy pracownik posiada odpowiednie wyposażenie, a jeżeli nie – zapewnić je i dostarczyć do miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracownika ( a nie do miejsca wskazanego przez pracownika), ponieważ to na pracodawcy spoczywa obsługa logistyczna pracy zdalnej i ogólna zasada ponoszenia kosztów/ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której zatrudnia pracownika.

podstawa prawna: Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1842)

 

Odpowiedz ukazała się w papierowym wydaniu ,,Rzeczpospolitej”