Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – wypowiedzenie zakazu konkurencji

W myśl antykryzysowych przepisów do wypowiedzenia jest uprawniona wyłącznie strona, na rzecz której ustanowiono zakaz konkurencji.

Jedna z ważniejszych zmian z zakresu prawa pracy wprowadzona tzw. Tarczą 4.0 dotyczy wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Obowiązujące od 24 czerwca 2020 r. przepisy nadają dodatkowe uprawnienia pracodawcom, a także podmiotom zlecającym różnego rodzaju usługi. Zawierali oni umowy o zakazie konkurencji po ustaniu danego stosunku prawnego.

Jednostronne wypowiedzenie

Art. 15 Tarczy 4.0 wprowadza rozwiązanie umożliwiające jednostronne wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji. Obowiązywać on będzie po ustaniu danego stosunku prawnego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. Kluczowy jest fakt, że wypowiedzieć umowę może wyłącznie strona, na rzecz której ustanowiono zakaz konkurencji.

Omawiany przepis uprawnia do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu stosunku pracy. Umowy agencyjnej, umowy zlecenia bądź innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło. Oznacza to, że stroną uprawnioną jest zatem odpowiednio pracodawca, dający zlecenie lub zamawiający.

Krótki termin wypowiedzenia

Przepisy wprowadzają 7-dniowy termin wypowiedzenia, z którego upływem wygaśnie umowa o zakazie konkurencji. Strona zobowiązana do zapłaty odszkodowania z tytułu powstrzymania się przez drugą stronę umowy od prowadzenia działalności konkurencyjnej ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za okres do wygaśnięcia umowy.

Dotychczas umowy o zakazie konkurencji po zakończeniu pracy można było rozwiązać jedynie za porozumieniem stron. Można o ile strony nie uregulowały wcześniej w treści umowy możliwości odstąpienia lub wypowiedzenia umowy. (zob. np. wyrok SN z 2.09.2009 r., II PK 206/08, wyrok z 7.6.2011 r. sygn. II PK 322/10, wyrok SN z dnia 16.6.2011 r. sygn.. III BP 2/11)

Wprowadzona na podstawie ustawy możliwość ich jednostronnego wypowiedzenia przez stronę, na rzecz której został ustanowiony zakaz konkurencji, motywowane jest gospodarczymi konsekwencjami epidemii COVID-19. Pracodawcy, dający zlecenie i zamawiający nie są w stanie ponosić wszystkich kosztów prowadzenia działalności, w tym kosztów odszkodowań wypłacanych byłym pracownikom.

Artykuł opublikowano na firma.rp.pl

Zobacz także: Dr Magdalena Rycak: Pracodawcy zwalniają z zakazu konkurencji