Tarcza finansowa 2.0 – kto i jak może sięgnąć po subwencję?

Tarcza finansowa 2.0 to wsparcie finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm w okresie pandemii.

Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm działa od 15 stycznia 2021 r. Przyjęto ją 5 stycznia br. uchwałą Rady Ministrów przedłożoną przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Na program składa się pomoc w formie subwencji finansowych dla  mikroprzedsiębiorstw oraz dofinansowanie kosztów stałych nie pokrytych przychodami w formie subwencji finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet programu wynosi 13 mld zł (ok. 2,91 mld euro), z czego 6,5 mld zł ma być przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw  i 6,5 mld zł dla małych i średnich przedsiębiorstw.  Po spełnieniu wymogów określonych  w programie finansowania, z pomocy na takich samych warunkach jak MŚP może również skorzystać duży przedsiębiorca.

Kto rozdziela pomoc z Tarczy finansowej 2.0?

Podmiotem przyznającym pomoc, odpowiedzialnym za wdrożenie środków z Tarczy Finansowej 2.0 jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Wnioski o subwencję finansową są przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r., a procedura odwoławcza będzie przypadać w terminie od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Środki mogą być przekazane przedsiębiorcom prowadzącym działalność w 45 branżach z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) określonych w programie Tarczy Finansowej 2.0.

Program ma zapobiec znacznemu spadkowi przychodów i utracie płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszeniu ryzyka utraty miejsc pracy i bankructwa najbardziej dotkniętych przedsiębiorstw.

Aby uzyskać subwencję należy m.in. prowadzić działalności w ramach co najmniej jednego określonego w programie finansowania kodu PKD i odnotować określony spadek obrotów. Warto wskazać, iż przedsiębiorca, który uzyskał pomoc finansową z Tarczy Finansowej 1.0 z zastrzeżeniem limitów pomocy publicznej oraz limitów pomocy określonej w regulaminie Tarczy Finansowej 2.0, może również wnioskować o pomoc w ramach Tarczy Finansowej 2.0.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat Tarczy Finansowej 2.0 oferowanej przez PFR dla mikroprzedsiębiorstw oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Lista kodów PKD objętych programem Tarczy Finansowej 2.0.

Aby uzyskać pomoc w ramach Tarczy Finansowej 2.0, przedsiębiorca będzie wykonywać działalność w ramach jednego lub więcej wskazanych niżej kodów PKD:

17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

18.12.Z – Pozostałe drukowanie;

18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.81.Z  –  Sprzedaż  detaliczna  żywności,  napojów  i  wyrobów   tytoniowych  prowadzona   na straganach i targowiskach;

47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;

56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;

59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;

73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;

74.20.Z – Działalność fotograficzna;

77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

79.11.A – Działalność agentów turystycznych;

79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;

79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;

79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;

79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;

86.90.D – Działalność paramedyczna;

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;

91.02.Z – Działalność muzeów;

93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;

93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form  rozrywki  lub  rekreacji  organizowanych  w  pomieszczeniach  lub  w  innych  miejscach  o zamkniętej przestrzeni;

93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizyczne.

Pomoc dla mikroprzedsiębiorstw

Pomoc z Tarczy Finansowej 2.0 nie będzie dostępna dla wszystkich. Przede wszystkim nie skorzystają z niej samozatrudnieni.

O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, prowadzący działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku.

Kody PKD będą sprawdzane na dzień 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej. Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego przez przedsiębiorcę jest prowadzenie działalności w ramach co najmniej jednego kodu PKD określonego w programie, przy czym kod ten musi być ujawniony we właściwym rejestrze na każdą z dat wskazanych powyżej.

Pomoc dla mikroprzedsiębiorstw jest przeznaczona dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 45 branż PKD wskazanych w Tarczy Finansowej 2.0, których roczny obrót lub suma bilansowa za rok 2019 nie przekraczały 2 000 000 EUR.

 Warunki udzielania pomocy

Warunkiem uzyskania pomocy przez mikroprzedsiębiorców jest spełnienie następujących kryteriów:

 •  posiadanie statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • zatrudnianie na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 9 pracowników;
 • nieposiadanie zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku;
 • prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej (na datę złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być w likwidacji, w upadłości lub restrukturyzacji);
 • prowadzenie w trzech wymienionych w programie datach,  czyli 31  grudnia 2019  ,  1 listopada 2020 r. i w dniu składania wniosku o subwencję działalność gospodarczą  w co najmniej jednej z branż określonych w programie;
 • odnotowanie spadku  obrotów  gospodarczych  o  minimum  30 proc.  w  jednym z dwóch okresów: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub, od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 ;
 • posiadanie rezydencji podatkowej na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy AML nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania się beneficjenta programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania.
 • spełnienie warunków określonych w sekcji 3.1/3.12 Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Forma wsparcia

Instrumentem finansowym przewidzianym w Tarczy Finansowej 2.0 w celu udzielenia wsparcia mikroprzedsiębiorcom jest subwencja finansowa PFR. Subwencja finansowa udzielana będzie na podstawie umowy o udzielenie subwencji finansowej, której zawarcie przez przedsiębiorcę jest konieczne i niezbędne dla otrzymania subwencji finansowej. Subwencja finansowa będzie miała charakter bezzwrotny, po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w programie Tarczy Finansowej 2.0.

Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł, przy czym maksymalna kwota finansowania na pracownika nie może być wyższa niż 36 tys. zł. Należy także pamiętać, iż suma finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika.

Obliczenie subwencji finansowej dla mikrofirmy odbywa się według poniższych zasad:

 • 18 tys. zł na pracownika (etat) przy spadku obrotów większy lub równy 30;
 • 36 tys. zł na pracownika (etat) przy spadku obrotów równy lub powyżej 60 proc.

Wydatkowanie subwencji finansowej

Pomoc udzielana mikroprzedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej 2.0 nie jest pomocą, która musi zostać przeznaczona na wydatki kwalifikowalne. Subwencja finansowa ma charakter pomocy operacyjnej, tj. środki można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną przez mikrofirmę działalnością gospodarczą.

Subwencja dla mikrofirm będzie mogła zostać wykorzystana, w szczególności na:

 • pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,
 • kosztów zakupu towarów i materiałów,
 • kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego,
 • kosztów najmu (lub umów o  podobnym  charakterze)  nieruchomości  użytkowanej  na cele prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kosztów wszelkich należności publicznoprawnych,
 • kosztów zakupu sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Należy wskazać, że mikro-przedsiębiorców obowiązują pewne zakazy. Przykładowo subwencja finansowa uzyskana w ramach Tarczy Finansowej 2.0 nie może być wydatkowana na przedpłacanie kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów czy też finansowania transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

Zasady umorzenia subwencji

Subwencja finansowa z Tarczy Finansowej 2.0 w przypadku mikroprzedsiębiorstw podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 •  utrzymanie działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r., rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku o subwencję do 31 grudnia 2021 r. (w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja) oraz
 • utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 na co najmniej takich samym poziomie jak średnioroczne zatrudnienie w roku 2020.

Współautorem tekstu jest aplikant adwokacki Jakub Murawski

Artykuł opublikowany został w serwisie firma.rp.pl