Wsparcie na zatrudnienie z tytułu kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy

Na uproszczonych zasadach można otrzymać wsparcie na zatrudnienie z tytułu kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy oraz na inwestycje z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji.

25 marca 2021 r. znowelizowano Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 (dalej: Program). Na jego podstawie do końca roku przyznawanie grantów rządowych na inwestycje odbywa się w oparciu o nowe uproszczone zasady. Oznacza to przede wszystkim łatwiejsze kryteria oraz wyższe poziomy udzielanego wsparcia.

DWA RODZAJE WSPARCIA

Program umożliwia wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla polskiej gospodarki. Ma zwiększać innowacyjność i konkurencyjność oraz pobudzić inwestycje w związku z pandemią Covid-19.

Na podstawie Programu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie w formie dotacji (grantu rządowego). Udzielane są dwa rodzaje wsparcia. Pierwszy to tzw. grant na zatrudnienie z tytułu kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy (dla inwestycji w centrum usług biznesowych i w centrum usług badawczo-rozwojowych). W przypadku grantu na zatrudnienie wysokość wsparcia może wynieść od 7500 zł do 20 000 zł na jedno nowoutworzone miejsce pracy. Drugi rodzaj wsparcia to tzw. grant inwestycyjny z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji (dla inwestycji strategicznych, innowacyjnych i w centrum usług badawczo-rozwojowych). W ramach grantu inwestycyjnego wysokość wsparcia może wynieść od 5 do 25 proc. kosztów poniesionych na inwestycję. Kwoty przyznanych grantów rządowych mogą być więc naprawdę wysokie.

Gdy inwestor oferuje swoim pracownikom dodatkowe szkolenia, wysokość wsparcia może zostać zwiększona. To nawet 5000 zł lub 7000 zł dodatkowego wsparcia na jednego pracownika. Z drugiej strony w niektórych przypadkach wysokość wsparcia może ulec obniżeniu. Stanie się tak np. w razie łączenia pomocy udzielanej inwestorowi w ramach Programu z pomocą udzielaną w ramach wsparcia w formie zwolnienia z CIT.

DUZI MAJĄ TRUDNIEJ

W przypadku dużych przedsiębiorców kryteria udzielania i wykorzystania grantów są zaostrzone. Duży przedsiębiorca powinien wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia złożyć oświadczenie o niezbędności pomocy publicznej dla projektu i przedłożyć dokument potwierdzający przeprowadzenie tzw. analizy efektu zachęty. Musi wykazać, że w przypadku braku pomocy projekt inwestycyjny nie zostałby zrealizowany w danym regionie lub że jego realizacja nie byłaby wystarczająco zyskowna bez tej pomocy. To wymagający dokument. Jego przygotowanie najlepiej powierzyć doświadczonym doradcom.

W razie przyznania grantu dużemu przedsiębiorcy musi on ponieść koszty na współpracę z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki lub ze szkołami ponadpodstawowymi (w wysokości co najmniej 15 proc. przyznanego grantu).

DO KOŃCA ROKU

Nowelizacja Programu zakłada kilka korzystnych dla inwestorów zmian i ułatwień obowiązujących do końca roku. Przede wszystkim obniżono kryteria ilościowe oceny projektów inwestycyjnych, zmodyfikowano kryteria jakościowe oceny inwestycji, ułatwiono reinwestycje i uproszczono procedurę aplikowania o granty rządowe.

W przypadku inwestycji strategicznych wymagane nakłady obniżono do 80 mln zł i co najmniej 50 miejsc pracy. Dla inwestycji innowacyjnych – których rezultatem są innowacje produktowe lub procesowe, stanowiące nowość co najmniej w skali kraju – wymagania te obniżono do 5 mln zł i 20 miejsc pracy. Dla centrum usług biznesowych (gdzie realizowane są określone przez Program procesy) obniżono je do 1 mln zł i 100 miejsc pracy. Zaś dla centrów usług badawczo-rozwojowych (gdzie realizowane są wyłącznie procesy polegające na świadczeniu usług badawczo-rozwojowych) obniżono je do 1 mln zł i 10 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem.

Program wprowadził też dodatkowe obniżenie progów uprawniających do skorzystania z Programu:

  • dla mikroprzedsiębiorstw o 90 proc.,
  • dla małych przedsiębiorstw o 80 proc.,
  • dla średnich przedsiębiorców o 70 proc.

Przewidział też dodatkową kategorię przedsiębiorców rozwijających się (zatrudniających mniej niż 1000 pracowników, których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 mln euro). Umożliwił w ten sposób korzystanie z Programu tym przedsiębiorcom, którzy są zbyt mali, by móc konkurować z największymi graczami na rynku, a którzy stali się na tyle duzi, że utracili status średniego przedsiębiorcy i możliwość korzystania z wielu programów pomocy publicznej skierowanych do sektora MŚP. Stosuje się do nich obniżenie progów umożliwiających skorzystanie z Programu aż o 50 proc.

Program wprowadził też modyfikacje kryteriów jakościowych oceny inwestycji. Uprościł system tych kryteriów, wprowadzając zero-jedynkowy zakres ocen. Doprecyzował także kryteria, wprowadzając opis weryfikacji spełnienia kryteriów. Znalazło to odzwierciedlenie w formularzu i ułatwia aplikowanie o wsparcie.

Program ułatwił też reinwestycje w istniejącym zakładzie, wskazując, że minimalna liczba nowych miejsc pracy do utworzenia dla każdego z typów inwestycji ulega tu obniżeniu o 50 proc.

Program preferuje inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze i graniczących z nimi gminach, a także w lokalizacjach o ponadprzeciętnie wysokiej stopie bezrobocia i w pięciu województwach Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim). Dla nich stosuje się kryteria ilościowe Programu obniżone o 50 proc.

GDZIE Z WNIOSKIEM

Wniosek o udzielenie wsparcia w postaci grantu rządowego składa się do ministra właściwego do spraw gospodarki. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku zawierana jest umowa regulująca warunki wypłaty dotacji. Dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań inwestycyjnych przedsiębiorcy.

Pierwszym punktem kontaktu dla inwestora chcącego uzyskać wsparcie w postaci grantu rządowego powinna być jednak Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). PAIH zajmuje się obsługą inwestora na etapie przygotowania i oceny projektu inwestycyjnego. Można z nią konsultować wnioski i informacje o planowanym projekcie wskazane w Aplikacji (informacja o projekcie) i w dodatkowym Formularzu (informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie). PAIH podpowie, czy wystarczające są dodatkowe informacje i oświadczenia inwestora dotyczące wniosku i czy przygotowana przez dużych przedsiębiorców analiza efektu zachęty ma szansę na uwzględnienie. Oczywiście PAIH podejmuje wyłącznie wspierające i doradcze działania. Ostatecznie każdy projekt podlega indywidualnej ocenie przez Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, działający przy Ministrze, w oparciu o kryteria Programu.

Najważniejsze, by wniosek o przyznanie grantu złożyć przed rozpoczęciem prac nad projektem inwestycyjnym. A więc przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z inwestycją czy przed pierwszym prawnie wiążącym zobowiązaniem do zamówienia maszyn (urządzeń) lub innym zobowiązaniem inwestora, czyniącymi inwestycję nieodwracalną. Rozpoznanie wniosku i procedura związana z udzieleniem grantu rządowego zajmuje kilka tygodni.

ANNA SKOWRON RADCA PRAWNY, PARTNER KANCELARII SENDERO TAX & LEGAL

Zmiany w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 należy ocenić pozytywnie. Ułatwiają one dostęp do finansowania głównie dla mniejszych i rozwijających się firm w mniej rozwiniętych regionach. Wprowadzone rozwiązania tworzą wraz z innymi formami pomocy publicznej atrakcyjny system zachęt. Mogą pobudzić rozwój polskiej gospodarki w czasie perturbacji związanych z Covid-19. Naszym zdaniem wielu przedsiębiorców wykorzysta tegoroczne uproszczenia w Programie i zdecyduje się na realizacje nowych inwestycji. Doradzamy już przy składaniu takich wniosków. Niektórzy inwestorzy podpiszą wkrótce umowy o udzielenie wsparcia.

25 marca 2021 r. znowelizowano Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 (dalej: Program). Na jego podstawie do końca roku przyznawanie grantów rządowych na inwestycje odbywa się w oparciu o nowe uproszczone zasady. Oznacza to przede wszystkim łatwiejsze kryteria oraz wyższe poziomy udzielanego wsparcia.

Artykuł został opublikowany w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”