Tarcza 4.0: PPK w jednostkach budżetowych będzie prostsze

Wdrożenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych ma być usprawnione. Cały proces ma być przede wszystkim prosty i efektywny. Projekt nowelizacji jest już procedowany.

Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tarcza 4.0)) przewiduje zmiany ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie dotyczącym zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych („ustawa o PPK”) przez jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych.

Celem projektowanych zmiany jest usprawnienie wdrożenia programu PPK przez jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Główną zmianą jest doprecyzowanie, że do umów o zarzadzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie ma zastosowania reżim przepisów ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia będzie niższa niż progi unijne, o których mowa w powyższej ustawie.

Nowelizacja Ustawy o PPK przewiduje również wprowadzenie możliwości, aby organy zarządzające jednostkami samorządu terytorialnego mogły dokonać, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zawrą umowy o zarzadzanie PPK. Wybór ten będzie dokonywany przez organ zarządzający w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach objętych wyborem. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym będzie miała być zawarta umowa o zarządzanie PPK nie zostanie zawarte porozumienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do wyboru instytucji finansowej będzie uprawniony organ zarządzający danej JST.

Jak wskazano w uzasadnieniu do tarczy 4.0 planowane rozwiązania mają na celu uproszenie oraz optymalizację procedury wyboru instytucji finansowej w obrębie JST.

Zmiany do ustawy o PPK mają wejść od początku obowiązywania przepisów tarczy 4.0 (tj. z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy) za wyjątkiem postanowień wyłączających zawieranie umów o zarzadzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK z reżimu ustawy Prawo zamówień publicznych, których wejście w życie jest planowane na 1 stycznia 2021 r.

Wspomniane zmiany do ustawy o PPK wejdą w życie z dniem wejścia w życie tarczy 4.0 (z dniem następującym po dniu ogłoszenia jej przepisów w Dzienniku Ustaw).

Artykuł ukazał się w serwisemerytalny.rp.pl

 

Czytaj także: Wdrożenie PPK u pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób