„Tarcza 7.0” już obowiązuje. Jakie firmy mogą z niej skorzystać?

Rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (tzw. Tarcza 7.0).

Kolejne wsparcie dla przedsiębiorców zostało uruchomione. Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 7.0 weszły w życie w poniedziałek. W jej ramach przewidziano pomoc dla przedsiębiorców działających w 47 branżach o łącznej sumie ok. 5,2 mld zł. Na pomoc rządową, oprócz hotelarzy i restauratorów mogą liczyć także m.in. nauczyciele języków obcych, właściciele pralni czy taksówkarze. Tarcza wprowadza kilka form wsparcia, w tym ponowne postojowe, dotacje w wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów działalności i zwolnienie z opłacania składek. Przepisy tzw. tarczy 7.0 wyjaśniają eksperci z zakresu prawa gospodarczego z MGM Kancelarii Mirosławski, Galos, Mozes w Sosnowcu – radca prawny Mariusz Mirosławski, wspólnik Kancelarii oraz  radca prawny Anna Zielińska – Jadwiszczok.

Informacje podstawowe. Wejście w życie 

W ustawie z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2020r. poz. 2255) wprowadzono regulacje umożliwiające Radzie Ministrów przyznawanie w przyszłości określonych form wsparcia w drodze rozporządzenia, a nie jak dotychczas w drodze ustawy.

Z dniem 1 lutego 2021 r. weszło w życie wydane na podstawie w/w przepisów rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, tzw. Tarcza 7.0 (Dz.U. z 2021 r. poz. 152 ).

W rozporządzeniu tym przewidziano następujące instrumenty pomocy:

 • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
 • ponowne świadczenie postojowe,
 • dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy
 • zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek.

Powyższe rozwiązania są adresowane do ściśle określonych grup podmiotów.

 

INSTRUMENTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWIDZIANE W TARCZY 7.0

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY

W ramach wsparcia możliwe jest przyznane dofinansowania wynagrodzenia pracowników ze środków funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych na zasadach określonych w  art. 15 gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe prawa do świadczenia

Świadczenie to przysługuje osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującym działalność gospodarczą, a także wspólnikom spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, którzy na dzień 30 listopada 2020r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej  działalności,  kodami:

 • 10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 11.A Działalność agentów turystycznych,
 • 12.Z Działalność organizatorów turystyki,

których  przychód  z tej  działalności, w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym  z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co  najmniej  o 40 %  w stosunku  do  przychodu  uzyskanego  w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze  REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020r.

Wniosek uprawnionego

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane w postaci elektronicznej za pomocą udostępnionego narzędzia do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy do dnia 31 marca 2021 r.

PONOWNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Realizowane są na zasadach określonych w art.15zq–15zs  i art.15zu–15zza ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z tym, że  przy ustalaniu prawa do ponownego świadczenia postojowego nie uwzględnia się warunków wskazanych wart.15zq ust. 4 pkt 1 i 2  i ust.7 w/w ustawy.

Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe prawa do ponownego świadczenia postojowego  

Przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, prowadzącej na dzień 30 listopada 2020r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

 

 • 71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
 • 21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 20.Z Działalność fotograficzna,
 • 21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 11.A Działalność agentów turystycznych,
 • 12.Z Działalność organizatorów turystyki,
 • 90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 59.A Nauka języków obcych
 • 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 10.Z Działalność szpitali, w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego (o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych) lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
 • 90.D Działalność paramedyczna,
 • 01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 02.Z Działalność muzeów
 • 11.Z Działalność obiektów sportowych,
 • 13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 • 21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

której przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40%  w stosunku  do  przychodu  uzyskanego  w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze  REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020r.

Ponowne świadczenie postojowe przysługuje:

 • jednokrotnie – w przypadku osób, których przeważająca działalności jest oznaczona kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z;
 • maksymalnie dwukrotnie – w przypadku pozostałych osób.

Podmioty, którym wsparcie nie przysługuje

Należy zauważyć, że w/w forma wsparcia nie przysługuje osobom wykonującym umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do których zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (tj. osobom opisanym w art.  15zq ust. 1 pkt  2) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Wniosek uprawnionego

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym. Wniosek może być złożony najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. 

DOTACJA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY

Przyznawane są na zasadach określonych w art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe prawa do dotacji

W drodze rozporządzenia nadano staroście uprawnienie do udzielenia jednorazowo dotacji ( w kwocie do 5.000 zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 15zze4 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,  mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia  6 marca  2018r. – Prawo  przedsiębiorców,  którzy  na  dzień  30 listopada  2020r.  prowadzili  działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

 

 • 71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
 • 21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 20.Z Działalność fotograficzna,
 • 21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 11.A Działalność agentów turystycznych,
 • 12.Z Działalność organizatorów turystyki,
 • 90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 59.A Nauka języków obcych
 • 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 10.Z Działalność szpitali, w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego (o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych) lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
 • 90.D Działalność paramedyczna,
 • 01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 02.Z Działalność muzeów
 • 11.Z Działalność obiektów sportowych,
 • 13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 • 21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze  REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.

Podmioty, którym dotacja nie przysługuje

Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 §marca  2018r. – Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

Wniosek

Wniosek o ustalenie prawa do dotacji mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, do dnia 31 marca 2021r.

 

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, NA FUNDUSZ PRACY, FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY, FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH LUB FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe prawa do zwolnienia

W drodze rozporządzenia wprowadzono zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  lub  Fundusz Emerytur Pomostowych odpowiednio za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021r. albo za okres od dnia 1 grudnia 2020r. do dnia 31 stycznia 2021r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy, na zasadach określonych w art. 31zo–31zx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługujące płatnikowi składek prowadzącemu, na dzień 30 listopada  2020r., działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

 

 • 71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 32.Z Działalność taksówek osobowych
 • 39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
 • 21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • 12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 20.Z Działalność fotograficzna,
 • 21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 11.A Działalność agentów turystycznych,
 • 12.Z Działalność organizatorów turystyki,
 • 90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 59.A Nauka języków obcych
 • 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 10.Z Działalność szpitali, w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego (o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych) lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
 • 90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
 • 90.D Działalność paramedyczna,
 • 01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 02.Z Działalność muzeów
 • 11.Z Działalność obiektów sportowych,
 • 13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 • 21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym  z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40%  w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim  lub  w analogicznym  miesiącu  roku  poprzedniego,  jeżeli  był  zgłoszony  jako  płatnik  składek  przed dniem 1 listopada 2020r.

Oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.

Przy ustalaniu prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie uwzględnia się liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i okresów prowadzenia działalności, o których mowa w art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zwrot opłaconych należności z tytułu składek

Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na wniosek (tj. zgodnie z art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Obowiązki płatnika

Warunkiem  zwolnienia  z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za:

 • styczeń 2021r. – w przypadku płatników składek, których przeważająca działalność jest oznaczona kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z;
 • grudzień 2020r. i styczeń 2021r. – w przypadku pozostałych płatników

– nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Wniosek

Wniosek  o zwolnienie  z obowiązku  opłacania  należności  z tytułu  składek płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 31 marca 2021r.

Współautorem tekstu jest radca prawny Anna Zielińska – Jadwiszczok.