Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – ograniczenie odpraw

Przepisy Tarczy 4.0 wprowadziły możliwość ograniczenia przez pracodawcę wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty pracownikom na wypadek ustania stosunku pracy.

W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość świadczeń ogranicza się do kwot nieprzekraczających dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dotyczy to okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Rozwiązanie to dotyczy także umowy agencyjnej, umowy zlecenia. Zmiany wprowadzone Tarczą 4.0 można zastosować też dla innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło, jak również odpłatnego pełnienia funkcji.

Artykuł ukazał się na  firma.rp.pl

Czytaj także: Tarcza 4.0. Kluczowe zmiany w prawie pracy – wypowiedzenie zakazu konkurencji