Zmiany dotyczące terminów wnoszenia odwołań w prawie pracy

Nowy rok kalendarzowy przyniósł istotne zmiany w prawie pracy. Część przedstawianych w doktrynie postulatów doczekało się realizacji wraz z wejściem, w dniu 1 stycznia 2017 roku, ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255).

Do kluczowych zmian w obszarze prawa pracy należy zaliczyć modyfikację terminów wnoszenia odwołań do sądu (art. 264 Kodeksu pracy). Dotychczas obowiązywały dwie długości terminów: 7 – dniowy dla odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz 14-dniowy dla żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania odwołania oraz żądania nawiązania umowy o pracę. Nie ulega wątpliwości, że powyższe rozróżnienie pozbawione było solidnego uzasadnienia, a ich funkcjonowanie było wyłącznie źródłem wielu pomyłek.

Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku mają dwojaki wymiar – ustawodawca dokonuje jednocześnie wydłużenia oraz ujednolicenia terminów wnoszenia odwołań do sądu. Od nowego roku, obowiązywać będzie dłuższy, jednolity – 21 – dniowy termin wnoszenia odwołań do sądu pracy.

Jak wskazywano w uzasadnieniu do projektu niniejszej ustawy zamiarem ustawodawcy była przede wszystkim poprawa zaufania przedsiębiorców i pracowników do prawa oraz ochrona sytuacji prawnej pracownika. Nie ulega wątpliwości, że powyższa zmiana wpłynie pozytywnie na możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej, jakość przygotowywanych odwołań, a także zabezpieczenie słusznego interesu pracownika.