Uregulowanie postępowania w sprawach własności intelektualnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw komentuje dr Grzegorz Pacek radca prawny w Marek Płonka i Wspólnicy sp.k.:

„Należy uznać, że co do zasady ograniczenie zdolności postulacyjnej w sprawach z zakresu własności intelektualnej, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 20.000,00 zł jest zasadne. Wbrew niektórym, odmiennym stanowiskom (np. wyrażonym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w uwagach do projektu), w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej strony działające samodzielnie niejednokrotnie mają różne problemy z prowadzeniem postępowań – z jednej strony osobiste zaangażowanie częstokroć przesłania im zbyt mocno przeciwstawne argumenty, a z drugiej, mamy wówczas do czynienia z naciskiem wyłącznie na „techniczne” aspekty sprawy, bez wystarczającego uwzględnienia samej procedury, realiów spraw spornych, przepisów prawa materialnego, etc.”