W 2019 r. dla małych płatności wystarczy kopia certyfikatu rezydencji

Podatnicy dokonujący płatności na rzecz zagranicznych podmiotów z tytułu zakupu usług niematerialnych (np. doradczych, księgowych, prawnych itd.) obowiązani są do poboru podatku u źródła, chyba że umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta z państwem w którym siedzibę ma zagraniczny podmiot przewiduje zwolnienie z podatku – w takim przypadku w celu skorzystania ze zwolnienia podatnik musi posiadać certyfikat rezydencji tego podmiotu, który potwierdza jego siedzibę podatkową.

Od 2019 r. w celu skorzystania ze zwolnień wystarczy posiadanie kopii certyfikatu rezydencji (art. 26 ust. 1n znowelizowanej ustawy o CIT, analogiczny przepis znajduje się w ustawie o PIT). Jednak ww. uproszczenie może być stosowane tylko jeśli należności wypłacane na rzecz tego samego podmiotu nie przekraczają 10 000 zł w roku kalendarzowym. Ustawa wprowadza także dodatkowy warunek, zgodnie z którym informacje wynikające z kopii certyfikatu rezydencji nie mogą budzić uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Kopie certyfikatów będą w 2019 r. znacznym uproszczeniem zwłaszcza dla podatników, którzy korzystają z usług reklamowych Google lub Facebook – uzyskanie oryginalnych certyfikatów rezydencji ww. podmiotów (i innych wielkich korporacji) w praktyce jest niemożliwe, a organy podatkowe co do zasady niezmiennie wymagają w razie kontroli podatkowej okazywania oryginałów poświadczeń.

Wpis pochodzi z serwisu:
https://kancelariamadejczyk.biz