Wprowadzenie produktów do obrotu – nowe wskazówki interpretacyjne orzecznictwa sądów administracyjnych

Osoby związane z prowadzeniem i zarządzaniem Grupami Producentów na rynku owoców i warzyw winny zwrócić uwagę na aktualne stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące możliwości przyznania bądź odmowy przyznania pomocy finansowej przewidzianej regulacjami wspólnotowymi oraz przepisami prawa polskiego przyznawanej przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Wyrokiem z dnia 28 marca 2017 r. (sygn. akt II GSK 1662/15) Naczelny Sąd Administracyjny uznał bowiem, iż  nie jest wprowadzeniem do obrotu produktów członków grupy w rozumieniu rozporządzenia nr 543/2011 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw taka sytuacja, gdy produkty wytworzone przez członków grupy producentów są sprzedane członkowi tej grupy.

Stanowisko to ma o tyle wpływ na sytuację grupy producentów, iż w przedstawionej sytuacji, przychylenie się do twierdzenia Naczelnego Sądu Administracyjnego oznacza, iż  sprzedaż taka nie będzie stanowiła podstawy do wyliczenia wartości produkcji sprzedanej na potrzeby otrzymywanej pomocy finansowej w ramach wskazanych struktur. Orzeczenie to jest warte podkreślenia, gdyż dotychczas brak było stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej kwestii, zaś same przepisy dotyczące grup producentów nie zawierają stricte definicji wprowadzenia produktu do obrotu, a zatem może ono stanowić wskazówkę interpretacyjną zarówno dla organów administracji jak i grup producentów.