Zmiany umowy spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś jednym z komandytariuszy członek zarządu tej spółki.

W obrocie gospodarczym bardzo często spotkać można obecnie spółki komandytowe, których wspólnikiem – komplementariuszem – jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Możemy również spotkać się z sytuacją, gdzie wspólnikiem takiej spółki – komandytariuszem – jest członek zarządu komplementariusza. Powstaje wówczas pytanie, czy dla zmiany postanowień umowy takiej spółki, prawidłowe będzie reprezentowanie komplementariusza przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego w trybie art. 210 § 1 Ksh, czy też przez zarząd spółki. Zmiana postanowień umowy spółki komandytowej, zgodnie z brzmieniem art. 9 Ksh, wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jeżeli zatem brak odmiennych zapisów umowy spółki komandytowej, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wówczas do zmiany postanowień umowy konieczna jest także zgoda komplementariusza.

Problem reprezentacji komplementariusza w przedstawionej sytuacji poruszony został w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2018 r., III CZP 42/18. Skład orzekający w tej sprawie wskazał, że jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki komandytowej – wymaganej na podstawie art. 9 Ksh – ma zastosowanie art. 210 § 1 Ksh. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, prawidłowa będzie reprezentacja komplementariusza przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników.