Wyłączenia od stosowania minimalnej stawki godzinowej

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzona zostanie minimalna stawka godzinowa w kwocie 13 zł za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług (kwota ta będzie corocznie waloryzowana).

Spod zastosowania minimalnej stawki godzinowej wyłączone będą umowy zlecenia lub świadczenia usług, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, oraz w których wynagrodzenie uzależnione jest wyłącznie od rezultatu i uzyskanych wyników, takich jak liczba i wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi, uzyskane należności itp.

Wyłączenia od stosowania minimalnej stawki godzinowej przewiduje się także m.in. dla umów cywilnoprawnych zawieranych w zakresie umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu oraz określonych umów zawieranych w związku z zapewnieniem opieki dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej oraz umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba.

Warto wskazać, że strony umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2017 r., w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r., mogą zawrzeć porozumienie w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Niezawarcie porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie lub z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.