Wypadek na stoku otwartym mimo obostrzeń – co z odszkodowaniem?

– Czy narciarz korzystający z otworzonego mimo obostrzeń stoku może domagać się odszkodowania z powodu wypadku spowodowanego zaniedbaniami właściciela stoku?

Narciarz podczas zakupu karnetu zawiera z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą umowę, której przedmiotem jest udostępnienie infrastruktury sportowej w postaci stoku i wyciągu narciarskiego. W ramach tej umowy prowadzący stok jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych warunków uprawiania narciarstwa, w szczególności poprzez należyte urządzenie tras zjazdowych, ich odpowiednie zabezpieczenie oraz ich odpowiednie oznaczenie. Ograniczenia co do działalności w zakresie prowadzenia stoku narciarskiego, o którym mowa w §10 ust. 15 rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie wpływają ani na ważność umów zawartych z narciarzami, ani na zakres odpowiedzialności właścicieli stoków narciarskich.

Nieprzestrzeganie przez podmiot prowadzący stok narciarski obowiązujących obostrzeń jak również innych obowiązujących przepisów prawa nie może stanowić podstawy do wyłączenia jego odpowiedzialności względem narciarza.

Narciarz, który ulegnie wypadkowi z powodu zaniedbań podmiotu prowadzącego stok narciarski, może domagać się odszkodowania. Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego, ten kto z winy swojej wyrządził szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Częstokroć podmioty prowadzące stoki narciarskie posiadają wykupione ubezpieczenia. W takiej sytuacji to ubezpieczyciel przejmie odpowiedzialności podmiotu i wówczas do niego narciarz będzie mógł kierować swoje roszczenia. Pamiętajmy, że przy likwidacji szkody bardzo ważne jest zebranie dowodów na poparcie podnoszonych twierdzeń i wysokości poniesionych, wskutek wypadku kosztów. Takimi dowodami mogą być zeznania świadków, dokumentacja fotograficzna, dokumentacja medyczna.

podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1740)

podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 2020 r., poz. 2316 ze zm.)