Zmiany w prawie – pracownicy tymczasowi

Najpóźniej do 17 maja 2017 r. planowane jest ogłoszenie w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej przedstawiamy krótki przegląd zmian najistotniejszych z punktu widzenia pracodawców użytkowników oraz pracowników tymczasowych.

1.    Czasowy limit zatrudnienia

Dotychczas

Ograniczenie okresu wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika adresowane było do agencji pracy tymczasowej kierującej pracownika do wykonywania pracy tymczasowej.

Po zmianach

Pracodawca użytkownik będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. W konsekwencji na obliczanie maksymalnego czasu zatrudnienia danego pracownika tymczasowego przez danego pracodawcę użytkowania nie będzie miało wpływu, czy pracownik ten jest kierowany do tego pracodawcy użytkownika przez tę samą czy różne agencje pracy tymczasowej.

2.    Zakaz powierzania określonych prac pracownikowi tymczasowemu

Dotychczas

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Po zmianach

Zakaz ten zostanie zmodyfikowany: kryterium stanowiska pracy zastąpione zostanie kryterium rodzaju pracy, jaką wykonywał pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zakazem objęte zostaną sytuacje, w których praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik.

3.    Ochrona macierzyństwa

Dotychczas

Do umowy o pracę zawartej z pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy (przedłużenie umowy do dnia porodu).

Po zmianach

Pracownice tymczasowe mające łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę objęte zostaną ochroną z art. 177 § 3 kodeksu pracy.

4.    Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych

Dotychczas

Do osób skierowanych do pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego stosuje się odpowiednio przepisy o zakazie powierzania pracownikom tymczasowym określonych prac, minimalnej treści umowy pracownika tymczasowego z agencją oraz obowiązków pracodawcy użytkownika wobec organizacji związkowych.

Po zmianach

Zasady powierzania pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych ulegną zbliżeniu do zasad zatrudniania pracowników tymczasowych.

W stosunku do osób kierowanych do pracy na podstawie umów cywilnoprawnych obowiązywał będzie zakaz ustanawiania warunku niezatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej. Osoby te objęte zostaną również limitami czasowymi wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika.

5.    Ewidencja pracowników tymczasowych i osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy prawa cywilnego

Po zmianach – nowy obowiązek pracodawców użytkowników

Pracodawcy użytkownicy zobowiązani będą do prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego, zawierającą informacje o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia wykonywania takiej pracy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Ewidencja będzie miała być przechowywana odrębnie dla każdej osoby dodatkowo przez 36 miesięcy po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej.

6.    Zmiana właściwości sądu

Dotychczas

Roszczenia pracownika tymczasowego rozpatruje sąd pracy właściwy ze względu na siedzibę agencji pracy tymczasowej zatrudniającej tego pracownika.

Po zmianach

Pracownikowi tymczasowemu będzie przysługiwało prawo wyboru sądu analogicznie do pracownika własnego agencji pracy tymczasowej.

Ponadto nowelizacja:

1.    rozszerza obowiązki informacyjne pracodawcy użytkownika wobec agencji pracy tymczasowej oraz agencji wobec pracowników tymczasowych,

2.    wprowadza szczegółowe regulacje w przedmiocie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pracowników tymczasowych oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,

3.    nakłada na agencje zatrudnienia dodatkowe obowiązki, w tym obowiązek zawarcia z cudzoziemcem, kierowanym zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, umowy o wskazanej w ustawie minimalnej treści oraz obowiązek przedstawienia pisemnego tłumaczenia tej umowy na język zrozumiały dla cudzoziemca, a także rozszerza obowiązki informacyjne agencji zatrudnienia (agencje zatrudnienia zobowiązane będą m. in. do informowania cudzoziemca i pracodawcy użytkownika o zasadach dotyczących pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski),

4.    rozbudowuje katalog wykroczeń, za jakie uznane mogą być naruszenia przepisów z zakresu zatrudniania pracowników tymczasowych oraz zaostrza kary grożące za ich popełnienie (grzywny nakładane będą w wysokości od 1.000 do 30.000 zł).

Termin wejścia w życie ustawy przewidziano na 1 czerwca 2017 r. (za wyjątkiem dwóch przepisów – nieomówionych powyżej – wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.)

Tekst ustawy dostępny tu: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1274_u/$file/1274_u.pdf.