Zmiany w prawie – ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

6 maja 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. Ustawa ta została ogłoszona w Monitorze Ustaw dnia 11 maja 2017 r. (poz. 924) i wchodzi w życie 1 czerwca 2017 r.

Ustawa wprowadza ulgi dla przedsiębiorców poprzez podwyższenie kwoty ryczałtu
z 20% do 35% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności. Ryczałt ten przysługuje przedsiębiorcy zatrudniającemu osoby skazane jako swoista rekompensata z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Ustawa powyższa stanowi rozszerzenie i nawiązanie do rządowego programu „Praca dla więźniów”. Program ten przewiduje m.in. wybudowanie do roku 2023 szeregu hal produkcyjnych przy zakładach karnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządu terytorialnego i innych podmiotów oraz wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

Nadmienić należy, że ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, którego podstawą obliczenia są wynagrodzenia przysługujące za okresy przed dniem wejścia w życie ustawy –  wyniesie 20% wartości tych wynagrodzeń.

Należy pozytywnie ocenić dokonane zmiany. W przyszłości zaś jest szansa na dalsze zwiększanie wartości środków przekazywanych przedsiębiorcom, którzy decydują się na zatrudnianie osób skazanych.