Wyrok Sądu Najwyższego: Kierując rowerem pod wpływem alkoholu nie stracisz prawa jazdy

„SK Lawyers” Rafał W. Sikorski i Daria Krzyżanowska Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

W dniu 15 lutego 2018 r. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w sprawie o sygn. akt II KK 30/18 rozpoznając kasację Rzecznika Praw Obywatelskich wydał wyrok w którym stwierdził, iż niedopuszczalne jest orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wobec osób kierujących rowerem w stanie nietrzeźwości.

Kanwą rozstrzygnięcia stał się wyrok nakazowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ, który orzekł w stosunku do mężczyzny środek karny w postaci półrocznego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, w związku z kierowaniem przez niego rowerem na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości.

Wyrok ten uprawomocnił się wobec niewniesienia przez ukaranego sprzeciwu. Kasację od tego wyroku wniósł jednak Rzecznik Prawo Obywatelskich. Rzecznik w kasacji podniósł zarzut rażącego naruszenia prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie art. 87 § 4 Kodeksu wykroczeń. Powołał się także na wcześniejszy wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2015 r. (sygn. akt V KK 313/15), w którym Sąd Najwyższy podkreślił się, że treść obecnie obowiązującego przepisu art. 87 § 4 k.w. wskazuje jednoznacznie, iż w przypadku ukarania za wykroczenie polegające na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, zakaz prowadzenia pojazdów, jaki może być orzeczony, nie dotyczy pojazdów mechanicznych. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich treść środka karnego orzeczono w sposób sprzeczny ze wskazanym przepisem, co stanowiło jego rażące naruszenie, które miało istotny wpływ na treść orzeczenia.

Sąd Najwyższy uznał, że kasacja Rzecznika wniesiona na korzyść rowerzysty była oczywiście zasadna i w związku z tym podlegała rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron. Sąd Najwyższy w ciągu niecałego miesiąca od wniesienia kasacji, uwzględnił ją w całości i uchylił zaskarżony wyrok w części, którą orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Uzasadniając wyrok Sąd Najwyższy wskazał, że rację ma Rzecznik Praw Obywatelskich, gdy twierdzi, że zgodnie z treścią art. 87 § 4 k.w., w wypadku ukarania za wykroczenie określone w art. 87 § 1a k.w., polegające na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.