Czy pracownik może odmówić pracy z obawy zakażenia koronawirusem

– Czy pracownik firmy zajmującej się serwisem sprzętu AGD u klienta, może odmówić wykonywania wizyt w domach klientów, w związku z obawą przed zakażeniem Covid-19?

Sytuacja przedstawiona przez czytelnika wymaga odniesienia jej do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Kodeks pracy (k.p.) w art. 210 przewiduje bowiem prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy. Przepis ten wskazuje, iż w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Przepisy prawa pracy, pozwalają na odmowę wykonania obowiązków pracowniczych pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, warunki pracy muszą uchybiać przepisom BHP i stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, zaś każdym wypadku powstrzymania się od wykonania pracy, koniecznym jest powiadomienie o tym pracodawcy. Zgodnie z brzmieniem art. 210 § 21 k.p. pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy. O ile zatem pracodawca nie zorganizował pracy w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów BHP, a same warunki pracy stwarzają obiektywne bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia czy życia pracownika, moim zdaniem powstrzymanie się od pracy związane z istniejącą, obiektywnie uzasadnioną, obawą przed zakażeniem nie powinno być postrzegane jako naruszenie przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Odpowiedz ukazała się w papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”

Czytaj także: Koronawirus. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za naruszenie zakazu