Czy możliwe jest przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o.?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Chciałbym przekształcić ją w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy jest to możliwe i czy mogę zachować dotychczasową nazwę firmy? – pyta pan Julian.

Na pytanie o możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz możliwość zachowania w spółce przekształconej dotychczasowej nazwy firmy, należy odpowiedzieć twierdząco.

Zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, do których zalicza się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Procedura przekształcenia działalności gospodarczej uregulowana jest przepisami art. 551–570 oraz 5841–58413 k.s.h.

Natomiast, ogólne zasady kształtowania brzmienia firmy przedsiębiorcy regulują zasady prawa firmowego, zlokalizowane w przepisach art. 431–431 Kodeksu cywilnego, wobec których relewantne pozostają przepisy Kodeksu spółek handlowych, w szczególności art. 160 k.s.h. – bezpośrednio odnoszący się do kwestii firmy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z przywołanym przepisem, firma (a więc nazwa identyfikująca przedsiębiorcę) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być obrana dowolnie, z tym zastrzeżeniem, że powinna zawierać oznaczenie identyfikujące formę prawną nowopowstałego podmiotu. Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna się zatem składać co najmniej z dwóch elementów: dowolnie obranego korpusu (rdzenia) i dodatku obligatoryjnego, który wskazuje na formę prawną spółki. Firma może zawierać również dodatki nieobowiązkowe.

W kontekście brzmienia przekształconej firmy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy się odnieść do przywołanych na wstępie przepisów regulujących przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z o.o., ze szczególnym uwzględnieniem art. 5843 § 3 k.s.h. Zgodnie z przywołanym przepisem, przedsiębiorca przekształcony, który dokonał zmiany brzmienia firmy (innej niż dodatek obligatoryjny), ma obowiązek podawania w nawiasie, obok nowej firmy, brzmienia dawnej firmy – przez okres co najmniej roku od dnia wpisu przekształconej spółki do rejestru. Stosując argument z przeciwieństwa, należy wskazać, że dopuszczalne jest również zachowanie dotychczasowej nazwy firmy, co naturalnie wyklucza konieczność zastosowania się do opisanego obowiązku informacyjnego. Firma przekształconego przedsiębiorcy, który nie zmienia brzmienia korpusu (rdzenia) dotychczasowej firmy, wymaga jedynie dodania zwrotu ,,spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”’ (dodatek obligatoryjny), przy czym w obrocie dopuszczalne jest posługiwanie się skrótem ,,spółka z o.o.” lub ,,sp. z o.o.”.

Podsumowując, dopuszczalne jest przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopuszczalne jest również zachowanie dotychczasowej nazwy firmy, z tym zastrzeżeniem, że obligatoryjne jest dodanie części identyfikującej nową formę prawną przedsiębiorcy – „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Odpowiedź ukazała się w dzienniku „Rzeczpospolita”