Jak odzyskać pieniądze od spółki, która nie ma majątku?

Jakie są sposoby, możliwości i szanse odzyskania należności od spółki z.o.o która nie posiada majątku nie wykazuje woli i możliwości ich spłaty – pyta pan Julian.

W przypadku wystąpienia zjawiska niewypłacalności spółki z o.o. z uwagi na brak posiadanego przez nią majątku, istnieje kilka sposobów na odzyskanie należności mimo zaistniałej przeszkody.

Po pierwsze – odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą jej członkowie zarządu. Odpowiedzialność, ta ma charakter osobisty, solidarny oraz subsydiarny. Jednak istnieją pewne okoliczności, w których odpowiedzialność taka jest wyłączona z mocy prawa, np. złożenie przez nich we właściwym czasie (czas ten precyzuje ustawa) wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Z pozwem możemy wystąpić przeciwko wszystkim członkom zarządu spółki, o ile pełnili oni tę funkcję w momencie, kiedy zobowiązanie istniało. Nawet odwołanie członka zarządu nie zwalnia go z odpowiedzialności za długi spółki powstałe w czasie jego kadencji.

Kolejną możliwością jest opcja uznania za koszty uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych. Ustawy podatkowe wskazują, iż wierzytelność jest nieściągalna, gdy dłużnik nie posiada majątku, z którego, pomimo różnych działań wierzyciela, można byłoby zaspokoić należności.

Wierzytelności nieściągalne mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu, jeśli zostaną spełnione pewne warunki, tj. wierzytelność powinna być zarachowana jako przychód należny, po drugie nieściągalność wierzytelności powinna być udokumentowana oraz wierzytelność nie może być przedawniona. Udokumentować nieściągalną wierzytelność przedsiębiorca może przedkładając stosowny dokument – ich katalog jest wprost wskazany w ustawie (m.in. postanowienie o bezskutecznej egzekucji). Istnieje również opcja udowodnienia nieściągalności protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe jej kwocie albo od niej wyższe. Trzecią możliwością, do której może się uciec wierzyciel w celu odzyskania przypadających mu należności są szeroko rozumiane usługi detektywistyczne, jakie oferują biura detektywistyczne obecnie funkcjonujące na rynku. Wiele takich podmiotów świadczy usługi poszukiwania majątku zarówno z ruchomości dłużników jak i nieruchomości, a także posiadanych na terenie Polski akcji i udziałów w innych spółkach.

Odpowiedź ukazała się w dzienniku „Rzeczpospolita”