Danina solidarnościowa – nowy podatek od 01 stycznia 2019r.?

W planach legislacyjnych na 01 stycznia 2019r. mieści się wprowadzenie tzw. daniny solidarnościowej.

Danina solidarnościowa jest związana z zamiarem utworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, jako jedno ze źródeł jego finansowania. W istocie nie tyle interesujące dla podatnika jest to, na co danina zostanie przeznaczona ale przede wszystkim to, kogo będzie dotyczyć. Zgodnie z projektem ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego autorem jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) 13 lipca 2018r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych miałaby wzbogacić się o dodatkowy rozdział dotyczący właśnie daniny solidarnościowej. Wniosek zatem taki, iż obejmie ona osoby fizyczne, a konkretniej do jej zapłaty będą zobowiązani wszyscy ci, który w roku podatkowym uzyskają dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000 złotych . Planuje się, iż danina będzie wynosić 4% od nadwyżki ponad tę kwotę. Oczywiście nie wszystkie dochody osób fizycznych będą wchodziły do podstawy opodatkowania na potrzeby ustalenia daniny publicznej, ale w praktyce wyłączenie właściwie dotyczy tylko tych dochodów, co do których ustawodawca przewiduje stawkę ryczałtowa podatku dochodowego od osób fizycznych. W pozostałych przypadkach, tj. do sumy dochodów uzyskanych w roku podatkowym, do których mają zastosowanie opodatkowania określone w art. 27 (skala podatkowa), art. 30b (dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych opodatkowanych stawką 19%) i art. 30c (podatek liniowy) po pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne trzeba będzie uwzględnić dodatkowe opodatkowanie daniną solidarnościową.
Zgodnie z projektem ww. ustawy zapłata daniny solidarnościowej oraz złożenie deklaracji o jej wysokości będzie następować w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Nowy podatek, bo chyba tak wprost należałoby nazwać daninę solidarnościową, może spowodować realny wzrost zainteresowania podatników optymalizacją podatkową, gdyż co do zasady jego wprowadzenie to tak naprawdę trzeci próg podatkowy, a dla innej licznej grupy przedsiębiorców to koniec podatku liniowego w jego dosłownym znaczeniu.
Projektowi ustawy towarzyszą liczne kontrowersje z uwagi na fakt, iż z jednej strony ma ona szczytny cel wsparcia niepełnosprawnych, a z drugiej proponowany sposób finansowania Funduszu m.in. z wpływów z daniny solidarnościowej, będzie się opierał na jednej tylko grupie podatników – tych najbogatszych. Jednocześnie pracodawcy i przedsiębiorcy alarmują, że skutkiem wprowadzenie daniny będzie to, iż finalnie spośród podmiotów, na których ma ona być nałożona, obejmie on przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących firmy rodzinne zwłaszcza w formie indywidualnej działalności gospodarczej lub spółek osobowych, przedstawicieli wolnych zawodów oraz dobrze zarabiających specjalistów na etatach, których możliwości optymalizacji są ograniczone.